Kichekesho%20Kipya Usikose 📕Kitabu cha Mbinu za Kilimo Bora Cha Mboga🌿🍅 Kina kurasa 100 na utaalamu wa mazao zaidi ya 10
👉Bofya hapa KuchukuaKizuri

.

👉 MAOMBI

MAOMBI

Somo: Zaburi 107

Kuweza kumwomba Mungu wa mbinguni ni fursa tuliyonayo ya kipekee sana. Ni fursa ambayo yeye Mungu ameitoa kwa kila mtu aliye mnyenyekevu, na ambaye anatambua kuwa yeye Mungu ndiye aliyekifanya kila kitu kilichopo duniani. Kuomba/kusali kunaweza kukaonekana kuwa ni kitu kigumu. Sababu ni kwamba, kuna mtengano ulio mkubwa sana kati ya Muumba aliye mbinguni na vitu alivyoviumba vilivyoko katika dunia.

Hata hivyo Mungu ameweka wazi wakati wote kuwa, yupo tayari kukaribiwa na watu ili waseme Naye, kama wana uelewa ulio sahihi mioyoni mwao, na kama wako tayari kulikubali Neno lake:
“BWANA asema hivi, Mbingu ni kiti changu cha enzi, na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu.…lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka atetemekaye asikiapo neno langu” (Isaya 66:1, 2).

Kwa hiyo tuna ahadi ya kwamba, Mungu atatuitikia kama tukimjea kwa unyenyekevu wa kweli.

Tunaweza tukafikiri kuwa sio rahisi kusema moja kwa moja na Mungu. Na kweli, katika nyakati za Agano la Kale, watu mara nyingi waliogopa sana walipokuwa wanajisikia wapo katika ‘uwepo’ na Mwenye-Enzi yote. Wana wa Israeli, kwa mfano, walipotoka Misri, utukufu wa Mungu uliposhuka katika Mlima Sinai, kila mmoja wao, akiwepo Musa, walitetemeka na watu kusimama mbali (Kutoka 19:17-20 na 20:18-21).

Mungu alikuwa akiwakaribia watu wake, taifa lake, lakini utisho wa Ukuu waliouona uliwafanya wajione hawawezi kuwa na ukaribu na Utakatifu wa uwepo wake. Pengine hata sisi tungejisikia hivyo hivyo. Waliogopa kiasi cha kumwomba Musa awe mtu wao ‘wa-kati’ kati yao na Mungu; kiunganishi chao; mpatanishi. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwamba, baada ya hapo Mungu aliwasiliana na Israeli kupitia kwa mtu-wa-kati.

Hema la Kukutania lilipojengwa kuwa mahali pa kuabudia nyikani, Utukufu wa Mungu uling’aa juu ya Sanduku la Agano katika sehemu takatifu zaidi ya Patakatifu (Patakatifu pa Patakatifu). Hakuna mtu aliyekuwa akiruhusiwa kuingia hapo penye ‘uwepo wa Mungu’, zaidi ya Kuhani Mkuu, mara moja kwa mwaka, katika Siku ya Upatanisho. Katika siku hiyo Kuhani Mkuu alizikiri mbele ya Mungu dhambi zote za taifa la Israeli, na kwa vizazi vingi huu ukawa ndio mfumo wa Upatanisho kwa Wayahudi wote.

Walikuwa ni watu wa kumkaribia Mungu kwa namna aliyoiweka, na hili lilikuwa ni jambo lililowekwa kuwaongoza kwenye ‘kazi za Yesu’, ambaye ni ‘Mpatanishi’ kwa ajili ya wafuasi wake. Alipopaa mbinguni, aliwekwa awe ‘Kuhani Mkuu aliye mwaminifu’ kwa ajili ya wanaomfuata wote, wawe Wayahudi au wasiwe, mradi wamebatizwa ‘katika Kristo’.

Mtu wa kawaida anaweza kuongea na Mungu
Swali: Hakukuwa na njia nyingine ya kumjea Mungu ila kwa kupita kwa kuhani wa Kiyahudi au kwa kutoa sadaka? Ni vipi kwa:
• Watu walioishi kabla hakujawa na taifa la Israeli?
• Watu ambao hawakuwa Wayahudi?
• Watu ambao walitaka tu kumwomba Mungu msaada?
• Wayahudi baadaye walipokuwa wakiishi katika nchi za kigeni?

Je, hawakuwa wakiweza kusema na Mungu moja kwa moja? Tunajua kutokana na kusoma kwetu Biblia zetu na mifano mingi sana ya maombi kwa Mungu wa mbinguni kuwa, Mungu wakati wote huwa anayasikia maombi ya watu.

Kwa mfano, tulisoma katika Mwanzo 24 kumhusu mfanyakazi wa Ibrahimu aliyeomba afanikiwe kwenye safari yake ya kumpatia Isaka, mwana wa Ibrahimu, mke. Tunaona namna mtumishi huyo alivyomshukuru Mungu maombi yake yalipojibiwa. Tunaweza kusoma pia katika Ayubu 42 jinsi Ayubu alivyoomba kwa ajili ya marafiki zake, hapo Mungu alipomponya kutoka katika ugonjwa wake wa kutisha.

Hana, mama yake Samweli alimwomba Mungu kwa sababu alikuwa tasa (1 Samweli 1 na 2), na Danieli, akiwa mateka Babeli, na madirisha katika chumba chake yakiwa yamefunguliwa kuielekea Yerusalemu ilipo, alipiga magoti mara tatu kila siku, “Akasali, akashukuru mbele za Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya tokea hapo” (Dan. 6:10).

Tena, tunayo dua ya mfalme Sulemani akimwomba Mungu ili ayasikie maombi ya wageni, akisema:
“Hata na mgeni naye, asiyekuwa mmoja wa watu wako Israeli, atakapokuja kutoka nchi iliyo mbali sana kwa ajili ya jina lako, (maana watasikia habari za jina lako kuu, na za mkono wako ulio hodari, na za mkono wako ulionyoshwa); atakapokuja na kuomba kuielekea nyumba hii; basi, usikie huko mbinguni makao yako, ukatende kwa kadri ya yote atakayokuomba mgeni huyo; ili watu wote wa dunia wapate kulijua jina lako, na kukucha wewe….” (1 Wafalme 8:41-43).

Vipi juu ya watu hao wote, wanaomwitia Mungu wanapokuwa katika shida? Atawasikia hata kama mara nyingine wanakuwa wamemsahau? Jibu ni ‘ndio’, kama ni wakweli na wanyenyekevu na wana moyo wa toba. Hebu tuiangalie mifano tuliyopewa kwenye Zaburi ya 107:
• Wenye njaa na kiu wanalishwa (ms. 5,6).
• Wale wanaomuasi Mungu, lakini baadaye wakatubu, wanaponywa na shida zao (ms. 13).
• Mungu anawasikia wale ambao ‘wameyakaribia malango ya mauti’ (ms. 18).
• Mungu anawasikia wale ambao wako katika hatari ya kuzama majini (ms. 28).

Fundisho hili limejumlishwa kwenye msitari wa 6: “Wakamlilia BWANA katika dhiki zao, akawaponya na shida zao”.

Tutaongeaje na Mungu?
Katika Agano Jipya wakati wa huduma ya Yesu, Bwana Yesu anatuambia juu ya ‘mtoza ushuru’ na ‘mdhambi’; watu ambao walidharauliwa na Wayahudi wengi. Mdhambi alisimama mbali, wala hakuthubutu kuinua macho yake, bali alijipiga-piga kifua chake na kuomba, “Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi” (Luka 18:13).

Yesu anasema, mtu kama huyo alisikiwa na Mungu kwa maana alijinyenyekeza, tofauti na mafarisayo, ambao walijiona ‘wa maana’ sana kwa jitihada zao wenyewe za kuishi maisha mazuri.

Kwa hiyo tunaona ya kwamba, Mungu amewawekea watu wakweli, popote pale walipo, fursa ya kumkaribia kwa njia ya sala. Ni hivyo ilivyo hata wakati huu, na tunaweza kujifunza mengi sana kutoka katika mifano hii ya Kibiblia. Mtu yeyote yule, awe mwanamume au mwanamke, anayemtafuta Mungu na kujifunza Neno lake, kwa vyovyote ataona haja ya kumwomba.

Mungu anavijali viumbe vyake vyote na atasikia kila ombi lililo la kweli. Mtu anayemtafuta Mungu atapenda kumsifu na kumwabudu kwa dhati; kumshukuru kwa mibaraka yake ya uzima na hasa kwa mbaraka wa Neno lake kwake, Biblia.

Anapokuwa amejifunza juu ya dhambi, atatamani kuzikiri dhambi zake kwa Mungu, na Mungu atamsikia. Lakini kuna jambo moja la kutambua. Mungu atasamehe tu dhambi kwa njia aliyoiweka; nayo ni kwa kupitia katika dhabihu ya Bwana Yesu Kristo, na hili linahitaji muumini awe amebatizwa kwanza.

Akida wa Kirumi, Kornelio, alikuwa akifanya maombi yaliyokuwa yakifaa sana. Tunaambiwa, alikuwa: “Mtu mtauwa, mchaji wa Mungu yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi, na kumwomba Mungu daima” (Matendo 10:1).

Maombi ya Kornelio yalisikiwa, na Mungu akamtuma mtume Petro kumkamilisha kimafundisho, na baada ya hapo kumbatiza katika Jina la Bwana Yesu (utakisoma hiki kifungu chote mbeleni).

Ombi la muhimu kuliko yote kwa ajili ya mtu anayejifunza kumhusu Mungu, pengine ni lile linalopatikana katika Kitabu cha Zaburi 119:
“Unifumbue macho yangu, niyatazame maajabu yatokayo katika sheria yako” (ms:18).

Tunapaswa wote kumwomba Mungu abariki kusoma kwetu na kujifunza kwetu Neno lake.

Mungu atajibu?
Kwa lolote tunalotaka, tunapaswa kulileta kwa Mungu kwa njia ya maombi:
 Lakini, atajibu?
 Anajali wakati wote?
 Anaweza wakati wote kufanya linalotakiwa?
Haya ni maswali ya kufaa, na yana majibu ya hakika kwenye Biblia.

Kusali sio fursa kwa ajili yetu kumwekea Mungu mahitaji yetu yote, ili atupe vitu vyote tunavyopenda kuwa navyo. Kuomba ni sehemu tu ya ibada yetu. Kunatupa nafasi ya kuyafikiria kwanza mambo mbele ya Mungu anayetupenda, na anayetutakia kilicho bora zaidi. Mtume Paulo anasema:
“Msijisumbue kwa neno lolote; bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu” (Wafilipi 4:6).

Tunapaswa kuomba kwa imani, lakini ni lazima kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu, ili mapenzi yake yatimie. Hili lina maana ya kusoma Biblia ili kuyajua mapenzi yake yalivyo na kusudi lake, na sio kuomba kwa ajili ya vitu tunavyoambiwa hatuwezi kuvipata. Tukumbuke pia kwamba, Mungu mara nyingine anajibu maombi kwa kututaka tusubiri, mara nyingine kwa muda mrefu.

Ibrahimu aliomba, lakini ilimbidi asuburi kwa miaka mingi kumpata mwana ambaye Mungu alikuwa amemwahidi kumpa. Mara nyingine Mungu anatujibu kwa kukataa; kwa kuacha kutupa kile tunachomuomba. Yeye anajua lililo bora zaidi kwetu, kuliko tunavyojua wenyewe linalotufaa. Lakini kamwe haachi kutujali na kutupenda. Kwa wenye-haki, wakati wote, “Masikio yake hukielekea kilio chao” (Zab. 34:15).

Kujifunza kusali
Tunajifunza kusali kwa namna ile ile tunavyojifunza kuongea; kwa kuanza kujifunza kwa wengine, na kujaribu baada ya hapo kufanya kama wao. Kwa hiyo inafaa twende kwenye Biblia kwa ajili ya mifano. Biblia imejaa maombi. Kwenye Zaburi, kwa mfano, kuna maombi kama 150 tofauti-tofauti tunayoweza kujifunza vitu ndani yake. Kuna mengi pia ya kujifunza katika maombi ya manabii na Yesu na wanafunzi wake.

Kama tukiyasoma Maandiko kila siku, tutajenga mwelekeo wa kiakili unaoweza kumpendeza Mungu. Tutajengeka kwa namna tunavyofikiri, na tutajengeka kwa namna tunavyosema na Mungu. Tunaweza pia kuwafanya wengine wawe kama sisi kwa kuomba kwetu: kama katika kumshukuru Mungu kabla ya kula, au kwa kupiga magoti pembeni mwa kitanda kabla hatujalala.

Tunaweza kuomba wakati wowote ule, mara nyingi kwa kadri tunavyopenda: tukiwa nyumbani au safarini au kazini au shambani. Yesu alikuwa akipenda kuondoka kidogo peke yake asubuhi-subuhi, kwenda mahali palipotulia, kuomba.

Lakini tunaweza pia kuomba katika mkasa wowote, kama ambavyo tunavyoweza kumshukuru Mungu kwa mambo ambayo yanakwenda vizuri na kwa mibaraka yetu yote. Watu wengi wa-imani wanaona vizuri kuwa na muda maalumu wa maombi ya kibinafsi, mara nyingi asubuhi na jioni. Hili ni jambo jema, lakini kamwe tusipuuzie fursa yoyote kuongea na Bwana.

Maombi ya muumini aliyebatizwa
Tulitaja awali katika somo hili kuwa, kuna jambo la kipekee kuhusu maombi kwa wale waliobatizwa katika Kristo. Kama vile ambavyo Kuhani Mkuu alivyokuwa mpatanishi kwa ajili ya Waisraeli, ndivyo ambavyo Yesu Kristo alivyo Mpatanishi kwa ajili ya wafuasi wake wote wa kweli. Uhusiano wa kipekee na Mungu kupitia kwa Mwanawe unaokuwepo, ni kitu kwa ajili yako kilichowekwa ukitazame kwa furaha kama, kwa neema ya Mungu, umebatizwa.
Ina maana kuwa, unapozikiri dhambi zako kwa Mungu kwa Jina la Yesu, Mungu anakusamehe dhambi zako, na hili lina maana ya kwamba hatazikumbuka tena.

Yesu Kristo ni Mpatanishi kwa waumini waliobatizwa

Dhambi za Waisraeli hazikuondolewa walipokuwa wakitoa sadaka za wanyama. Mshahara wa dhambi ni mauti. Wanyama hawakuwa na akili kuhusiana na dhambi, na wasingeweza kuifia dhambi; kutoa damu yao wenyewe. Imeandikwa katika Waebrania 10:4 kuwa: “Haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi”.

Lakini Yesu alikuwa ndiye sadaka kamilifu kwa kuwa, kwa damu yake mwenyewe alijitoa bila ya dhambi (Waebr. 9:12). Kwa hiyo, wale wanaobatizwa katika Yesu wana:
“Kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu, Mwana wa Mungu”, ambaye, “Alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi” (Waebr. 4:14, 15).

Yesu Kristo ni Kuhani Mkuu kwa ajili ya waumini waliobatizwa

Ubatizo wa kweli wa Kikristo ni wa muhimu sana. Una matokeo ya kuziosha dhambi zetu (Matendo 22:16) na tunapokuwa tumebatizwa, ndipo tunapoweza kumkaribia Mungu kupitia kwa Yesu Kristo, tukijua ya kuwa: “Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote” (1 Yoh. 1:9). Ndipo tutakapoweza kutumia maombi Bwana Yesu aliyowafundisha wanafunzi wake, akisema:
“Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litakaswe, Ufalme wako uje, Mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu. Utusamehe dhambi zetu; kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumwiaye. Na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu” (Luka 11:2-4).

Haya yatakuwa ni maombi ya maana sana kufanya kwa kuwa, mwenye kheri ni yule: “Aliyesamehewa dhambi, na kusitiriwa makosa yake” (Zaburi 32:1).

Muhtasari:
1. Ni lazima kumkaribia Mungu kwa namna aliyoiweka.
2. Mungu atayasikia maombi ya wote walio wanyenyekevu na wakweli.
3. Tunapaswa kutoa shukrani na sifa, kuzikiri dhambi zetu na kumwomba Mungu atuongoze na kutubariki.
4. Ni wajibu wetu kujifunza kuomba kwa ajili ya vitu sahihi na kwa namna iliyo sahihi.
5. Kuomba ni fursa tuliyopewa ya bahati sana na ni mbaraka mkubwa. Ni lazima tuombe mara kwa mara.
6. Baada ya kubatizwa tunaweza kuomba kupitia kwa Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya kusamehewa dhambi zetu. Ndipo Mungu atakapokuwa Baba yetu, na kuwa Mungu wetu.

Vifungu vya kusoma: Matendo 10; Zaburi 51, 102; Luka 18:1-14.

Kujifunza kwa moyo: Wafilipi 4:6
“Msijisumbue kwa neno lolote; bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu” (Wafilipi 4:6).

🙉🙉🙉Usisahau kushare posti hii kuhusu; MAOMBI.💯✔ Share facebook, twitter n.k bila kusahau WhatsApp, share wengine nao wafaidike!👍

Usikubali kupitwa na 📕Kitabu cha Vichekesho Vikuu Vikali 300+✔. Kina kurasa 270 zenye picha📷 na vichekesh😂 zaidi ya 300💨. 👉Bofya hapa Kuchukua👈

🐼 Endelea kusoma kuhusu;-🙉

.

Kichekesho%20Kipya Usikose 📕Kitabu cha SIRI ZA MWANAMKE👧👗👠 Kinamwelezea🔎Mwanamke🔍 kinagaubaga✔👉Bofya hapa KuchukuaKizuri

.

Kichekesho%20Kipya Usikose 📕Kitabu cha Vichekesho Vikuu Vikali 300+✔ Kina kurasa 270 zenye picha📷 na vichekesh😂 zaidi ya 300💨👉Bofya hapa KuchukuaKizuri

.

Kichekesho%20Kipya Usikose 📕Kitabu cha Mbinu za Kilimo Bora Cha Mboga🌿🍅 Kina kurasa 100 na utaalamu wa mazao zaidi ya 10👉Bofya hapa KuchukuaKizuri

.

📰 Posti nyingine👇

📌 Usiyiyajua kuhusu pesa haya hapa

Habari za Leo Rafiki yangu wa Muhimu sana. Ni furaha yangu kujua unaendelea vyema sana na majukumu yako…..inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Usiyiyajua kuhusu pesa haya hapa

📌 Mume mgonjwa kazua mpya baada ya kuruhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospitali alipokuwa kalazwa

John aliruhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospital ya
Vichaa, akapakiwa ktk ambulance hadi karibu na
nyumbani kwake, akaulizwa kwako unapakumbuka?….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Mume mgonjwa kazua mpya baada ya kuruhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospitali alipokuwa kalazwa

📌 Mapenzi kweli hisia!

Kuwa Rubani wa Ndege haimaanishi ndio utakuwa Rubani wa Ndoa,…Unaweza kuwa Mwanajeshi tena Brigedia lakini kwenye Ndoa ukawa Kuruta😂…..Mwanasheria unaweza kusimama kwenye Court kwa ustadi lakini kusimama ndani ya ndoa ni zaidi ya Extended Jurisdiction!….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Mapenzi kweli hisia!

📌 Sipendi ujinga. Cheki nilichokifanya

Nimeingia chumban nikakuta panya wamekula dawa yangu ya minyoo, Na mimi nimechukua yakwao nikanywa. Sipendagi ujinga mm!!😏😏😏….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Sipendi ujinga. Cheki nilichokifanya

📌 Angalia huyu Jamaa alivyomuweza huyu mrembo

​Nipo kwenye daladala siti ya nyuma kabisa nimekaa na mrembo mzurii.sasa nikawa namtongoza kwa sauti ya chini sana watu wengine wasiskie,akawa hanijibu kitu,mala gafra akapayuka kwanguvu na kwa sauti ya juu iliyomshtua kila mtu.​
​"Nimesema stakii,stakii tena unikome"​😳😳….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Angalia huyu Jamaa alivyomuweza huyu mrembo

📌 Mkwe kazua mpya, Hii dunia ina mambo sana

Mama mkwe alimuuliza mkwewe "binti" samahani mbona mtoto hajafanana na mwanangu kabisa?….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Mkwe kazua mpya, Hii dunia ina mambo sana

📌 WACHEPUKAJI WENGI WANATABIA HIZI

1.Hachezi mbali na simu yake kila wakati.
2.Inbox na sending items hufutwa kila wakati.
3.Ukimuomba simu yake ghafla lazima akwambie hebu kwanza…….
4. Kamwe haiiti always vaibration.
5. Namba nyingi ha save.
6. Kuna simu hapokei hata iweje….anapenda sms zaidi
7.Majina mengi kwenye simu yameseviwa kwa majina ya kufikirika.
8.Muda mwingi ni mtu wakujihami.
9.Anapenda password na anabadili mara kwa mara.
10.Akiazima simu yako, akitumia tu anafuta deal no haraka.
11.Always yuko na simu…..hadi bafuni ikibidi.
12. Anajazba ukimuuliza chochote kuhusu simu….anajishtukia.
13. Akiwa anachati anakuangalia mara kwa mara kiwiziwizi
14. Hana jeuri ya kukuweka profile picture na akikuweka humalizi masaa anakudampu huko Hapa kuna ukweli asilimia millioni moja kabisa Share na washikaji zako😜😜i….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉WACHEPUKAJI WENGI WANATABIA HIZI

📌 Dondoo Muhimu kuhusu ugonjwa wa kisukari

Wapendwa, napenda kushirikiana na nyinyi kujuzana hili nililolisikia kupitia channel ten leo asubuhi kuhusu ugonjwa wa kisukari.
Wataalam waliokua wakitoa mada walikua Prof Endrew Swai na Dr Mohamed Juma.
Kwa ufupi wamesisitiza sana kufanya mazoezi kwa takriban nusu saa kwa siku na ambayo mtu anatoa jasho na moyo kumwenda mbio. Hiyo ni kwa ajili ya kusaidia misuli ya miguu,tumbo kifua, mgongo na mikono kutumia kiasi cha sukari kinachozalishwa mwilini.
Kadhalika wamesisitiza sana kula vyakula visivyokobolewa,ikiwamo kula dona badala ya sembe,ulezi,mtama na matunda.
Watu wapunguze na ikiwezekana kuacha kunywa vimiminika vyenye sukari,ikiwamo juice,soda pombe na vinginevyo. Na hiyo nikwasababu vinywaji hivyo havikai tumboni na badala yake huenda moja kwa moja kwenye utumbo mwembamba na kulazimisha kongosho linalozalisha kemikali ya insulin kufanya kazi kwa kiwango cha juu kuliko ilivyo kawaida.
Vyakula visivyokobolewa vinafaida sana kwani vinachukua muda wa kutosha kutoka kwenye tumbo na kwenda kwenye utumbo mwembamba na hatimaye kuvunjwavunjwa kwa ajili ya kutumika mwilini. Kadhalika makapi yatokanayo na hivyo vyakula hutuzuia kupata kansa ya utumbo. La ajabu wametoa takwimu za kutisha kwani ulaya kwasababu wanakula vyakula vilivyokobolewa wanapata kansa ya utumbo kuliko nchi au bara la afrika,
na kansa hiyo ni ya nne kwa kusababisha vifo barani ulaya na amerika.
Tafadhalini tujihadharini kwani mada ilikua ndefu na nzuri sana kwa mustakabali wetu na afya zetu.
1.Mazoezi ni muhimu
2.Vyakula viwe na uasilia wake
3.Mtu aliye na mwenza wake afanye tendo la ndoa kwa kadiri inavyowezekana kwani ni sehemu ya mazoezi
4. Tubadili mifumo ya maisha yetu,kukaa tu bila kuishughulisha miili yetu.
Atakayeona anataka kupata elimu zaidi hao madaktari niliowataja wapo hospitali ya muhimbili kitengo cha tiba ya kisukari.
Ufahamu juu ya afya yako binafsi …nimeikuta sehemu 👆👆👆👆👆👆….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Dondoo Muhimu kuhusu ugonjwa wa kisukari

📌 Leo tujifunze lugha yetu ya Kiswahili

Leo tujifunze lugha teule ya Kiswahili.
1. password- Nywila.
2. juice - sharubati.
3. chips - vibanzi.
4. PhD - uzamifu.
5. Masters - uzamili.
6. Degree - shahada.
7. Diploma - stashahada.
8. Certificate - Astashahada.
9. keyboard - kicharazio.
10. scanner - mdaki.
11. Flash disk - diski mweko.
12. Mouse - kiteuzi.
13. Floppy disk - diski tepetevu.
14. Computer virus - mtaliga.
15. Distillation- ukenekaji.
16. Evaporation - mvukizo.
17. Synthesis- uoanishaji.
18. Oesphagus- umio.
19. Green house - kivungulio.
20. Femur - fupaja.
21. Germ cell - selizazi.
22. Humus - mboji.
23. Nector - mbochi.
24. Nector - Ntwe.
25. Nutrients - virutubisho.
26. Appetizers - vihamuzi.
27. ATM - Kiotomotela.
28. Bussiness card - kadikazi.
29. scratch card - kadihela.
30. simcard - kadiwia/mkamimo.
31. memory card - kadi sakima.
32. micro wave - Tanuri ya miale.
33. Laptop - kipakatarishi.
34. power saw - msumeno oto.
35. Duplicating machine - kirudufu.
36. photocopier- kinukuzi.
37. cocktail party - Tafrija mchapulo.
38.Air conditioner- Kiyoyozi.
39. lift- kambarau….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Leo tujifunze lugha yetu ya Kiswahili

📌 Kilichotokea kati ya mkaka na mdada walipokutana hotelini

Mkaka aliingia kwenye hoteli moja akaketi meza moja na mdada mrembo maarufu sana;
MKAKA: Samahani dada sijui saa ngapi?
MDADA: Nani kakwambia saa yangu ndio ya kuangalia kila mtu?….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Kilichotokea kati ya mkaka na mdada walipokutana hotelini

📌 MAWAZO YA PAPITO AKISHAPGA VTU VYAKE

Mei mosi sikukuu ya *wafanyakaz*
sabasaba sikukuu ya *wafanyabiashara*
Nanenane sikukuu ya *wakulima*
EBU NA NYIE KOMAENI CHUKUENI
ata…….
Tisatisa au kumikumi iwe sikukuu ya *wanafunzi*….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉MAWAZO YA PAPITO AKISHAPGA VTU VYAKE

📌 Unakumbuka haya enzi za shule?

Kama umesoma st Kayumba utakuwa una aidia na haya…
1.Unaenda shule umechelewa unakuta mwalim anakamata wachelewaj unaamua urudi nyumbani
2.unachukua kimbegu cha ubuyu unasugua sakafuni af unamuunguza mwenzio
3.mkiruhusiwa tu unakimbia unataka uwe wa kwanza kwenye njia yenu y kurudia nyumban
4.MTU akikukera unamfungia shule (mnapigana baada ya kufunga shule)
5.MTU akikunyima kitu chake unamwambia "Ahaa eeh utaona sa nne"
6.wadada wembamba ndo wanaongoza kwa kusuta wenzao
7.ukiibiwa daftar jipya unalia kuliko hata uliloandika
8.unajaza mapeni kwenye mkebe(compass) na mengine hayaandiki
9.vifaa vingine kwenye mkebe hujawahi hata kuvitumia mfano bikari labda utolee mwiba😂
10.hakuna habari nzur kama kuambiwa Leo hamna shule mwalim haupo
11.habari mbaya zaidi n kurud nyumban kutoka shule una njaa af unaambiwa chakula mgeni kaja tumempa
12.mtoto wa mwalim utamgundua tu kwanzia sweta begi na viatu vyake
13.usiombee umpige mtoto wa mwalim utataman uache shule
14.unatengeneza kifutio cha ndala af unatishia eti kinafuta hadi peni😂
15.ukaguzi na huna ufagio.. unaomba chelewa kwa watu af unaongeza kijiti katikati
16.siku ukienda na ufagio wanakagua maji, ukienda na naji wanakagua kuni au mbolea😆
😂
Dah shule zetu hizi kiboko!!….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Unakumbuka haya enzi za shule?

.

📓 Posti za sasa👇

A Kilichotokea kwa binti na mvulana wake walipotaitishwa na baba yake msichana

Msichana alikuwa amekaa na baba yake kibarazani, mara akamuona MVULANAfriend wake akija, yule mvulana alipokaribia tu, yule msichana akamwambai:….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Kilichotokea kwa binti na mvulana wake walipotaitishwa na baba yake msichana

A Dada zangu huu ni mwaka wa mabadiliko

DADA ZANGU HUU NI MWAKA WA MABADILIKO
Umempata bwana
Umempenda kweli
Umemlalamikia kwanini hakupeleki kwa wazazi
Bwana akakupeleka kwa wazazi wake kukutambulisha
Siku ya kwanza umeshinda unachat..
Siku ya pili umeshinda unachat…wanak
utazama tu,
Siku ya tatu ukaambiwa sasa zamu yako kupika,vya huku unaweka huku..vya hapa unaweka pale..
Yani hujui kupika kabisa…sufuria unashika utadhani umeshika powerbank, unapika na lipstick,umevaa saa, umevaa ma culture msosi wa kula wakwe zako huwezi kupika..umevaa "MINISKIRT" hata wafanyakazi wa fastjet umewapiku
Ukiambiwa kuwa hufai kuolewa unavuta mdomo kama umenyimwa ubuyu…
Unaanza sema wakwe hawakupendi …unalalamika weeeee
Unashindwa kuelewa kuwa wewe ndo tatizo..
Usitake kuolewa ukadhani mumeo atakuwa anakula chips na wewe utakuwa unakula Pizza kila siku.
Tambua hata kuchemsha chai basi ,jamani au unadhani Google wataleta APP ambayo unaweka USB kwenye simu unaielekezea kwenye sahani inaproduce msosi?
Tumia akili ndoa ujipange…
Usidhani ndoa ni kama kupiga picha huku umejibinua binua makalio…
Ni mtazamo tu, Take it O Leave it….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Dada zangu huu ni mwaka wa mabadiliko

A Je, gongo na sigara husaidia uyeyushaji wa chakula?

Ni imani na fikra potofu kwamba, ukinywa gongo au kuvuta
sigara kwa kiasi kidogo baada ya chakula itasaidia kuyeyusha
baadhi ya vyakula vya mafuta. Pombe inaweza hata kupunguza
mtiririko wa kawaida wa kimiminika muhimu kwa uyeyushaji wa
chakula (tindikali) na hivyo kuchelewesha kuliko kurahisisha
uyeyushaji wa chakula.
Nikotini ya sigara kwa upande mwingine inaongeza kazi katika
utumbo mpana na hivyo kurahisisha uyeyushaji wa chakula.
Lakini kwa upande mwingine nikotini huchochea utengenezaji
wa tindikali tumboni ambayo husababisha maumivu ya tumbo…..inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Je, gongo na sigara husaidia uyeyushaji wa chakula?

A Jinsi ya kupika mboga ya majani ya mashona nguo

Mashonanguo mkono 1
Tui la nazi kikombe 1
Karanga zilizosagwa kikombe ½
Mafuta vijiko vikubwa 4
Kitunguu 1
Nyanya ndogo 2
Chumvi kiasi….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Jinsi ya kupika mboga ya majani ya mashona nguo

A Baada ya kuulizwa nani anapenda kwenda peponi, haya ndiyo yalikua majibu ya wanafunzi

Wanafunzi waliulizwa na mwalimu nani angependa kwenda peponi? Wote wakanyosha ila mmoja tu alipokwenda nyumbani akamuelezea mamake, mamake akamuuliza je wewe ulinyosha mtoto hapana mama yule mama akamuuliza kwanini…..inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Baada ya kuulizwa nani anapenda kwenda peponi, haya ndiyo yalikua majibu ya wanafunzi

A Jinsi ya kuzalisha lishe kwa n'gombe wa maziwa kwa bei nafuu

Lishe bora: Ng’ombe hawezi kulaumiwa kwa kushindwa kufanya urutubishaji. Ukosefu wa lishe sahihi husababisha ng’ombe kuwa dhaifu na pia husababisha kutokea kwa magonjwa ambayo huweza kuathiri mfumo wa uzazi.

resheni
Malighafi zinazotumika kutengeneza chakula cha mifugo nyumbani
Kupungua kwa ulaji wa vyakula vya kutia nguvu huathiri joto na hatimae kupunguza uwezo wa uzalishaji kwa ng’ombe. Hii ina maana, lishe hafifu kwa ng’ombe wa maziwa husababisha ng’ombe kutokupata joto kwa wakati uliotarajiwa kwa sababu miili yao haipo katika hali nzuri ya kubeba mimba. Ng’ombe lazima alishwe mlo kamili unaojumuisha wanga, protini, madini na vitamini.

Utafiti unaonesha kwamba ng’ombe aliyeathirika kutokana na utapiamlo, baada ya mwili wake kujijenga kwa upya na kuwa katika hali ya kawaida, huweza kujirudia katika hali ya uzalishaji na akashika mimba kwa haraka sana hata kuliko ng’ombe aliyekuwa akipata mlo kamili kwa wakati wote.

Uzalishaji wa lishe

Ng’ombe anayelishwa nyasi tu hawezi kufikia kiwango kizuri cha uzalishaji maziwa hivyo anahitaji kupatiwa lishe ya ziada. Virutubisho vya ziada kama vile dairy meal inakadiriwa kugharimu asilimia 20% zaidi ya gharama ya jumla ya uzalishaji wa maziwa, hivyo kupunguza faida kwa mfugaji.

Kuongeza virutubisho vinavyochochea uzalishaji wa maziwa kwa kutumia lishe ya asili inayopatikana kwenye mazingira ya mfugaji na yenye gharama nafuu husaidia wafugaji kupata maziwa mengi kwa gharama ya chini. Ili virutubisho vya ziada kuwa na manufaa kwa ng’ombe ni lazima uwepo uwiano wa upatikanaji wa nishati, protini na madini.

Vyanzo vya wanga: Mahindi, makapi ya ngano, molasesi, pumba ya mahindi, na pumba ya ngano.
Vyanzo vya protini: Nyasi, mbegu za pamba, soya, mbegu za alizeti, majani ya sesbania, majani ya kaliandra, na dagaa.
Vyanzo vya madini: Kalishamu, fosifeti, mawe ya chokaa, pamoja na madini ya premix.

Namna ya kuchanganya virutubisho vya uzalishaji wa maziwa

1. Uzalishaji wa kawaida

Kufanya mchanganyiko wa kilo 100;
• Kilo 75 ya lishe ya wanga
• Kilo 23 ya lishe ya protini
• Kilo 2 za madini

Kwa mfano;
• Kilo 57 za mahindi
• Kilo 18 za makapi ya ngano
• Kilo 17 za lusina
• Kilo 6 za soya
• Kilo 2 za fosifeti

2. Uzalishaji wa maziwa kwa kiwango cha juu

Kufanya mchanganyiko wa Kilo 100;
• Kilo 68 za lishe ya wanga
• Kilo 30 za lishe ya protini
• Kilo 2 za lishe ya madini

Kwa mfano;
• Kilo 50 za mahindi
• Kilo 16 za makapi ya ngano
• Kilo 2 za molasesi
• Kilo 14 za mbegu za pamba
• Kilo 12 za lusina
• Kilo 4 za dagaa

Faida za mchanganyiko unaotengenezwa kiasili

• Una ubora sawa na lishe zinazouzwa.
• Gharama yake ni ndogo ukilinganisha na lishe ya kununua.
• Hukubalika kwa ng’ombe.
• Ni rahisi kutunza na kutengeneza…..inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Jinsi ya kuzalisha lishe kwa n'gombe wa maziwa kwa bei nafuu

A Kama wewe ni mwalimu soma hii

Kuna mwalimu wa shule ya sekondari alikuwa amezoea kumchapa viboko mwanafunzi mmoja mchelewaji. Mwanafunzi huyu alikuwa akichelewa kipindi cha kwanza kila siku. Hivyo, siku ambazo mwalimu huyu alikuwa na kipindi cha kwanza, mwanafunzi huyu alikuwa anachapwa kwanza kabla ya kuingia darasani. Hali hii iliendelea kwa muda mrefu. Wiki moja ilipita bila yule mwanafunzi kuonekana shuleni…..inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Kama wewe ni mwalimu soma hii

A Soma hapa wewe kijana wa kiume

Soma…hapa..we we kijana wa kiume.😀😀😀😀😀👇🏽
*Nawaandikia ninyi vijana wa kiume na wanaume wote,
maana mna nguvu na mmejaliwa na mwenyezi Mungu utashi,
hekima na busara ili muweze kutawala kila kitu tokea kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu huu*.
` 1. Oa mwanamke ambae unaweza KUSALI nae na sio kwa sababu anajua MAPENZI vema. 2. Mwanaume bora KAMWE hapimwi kwa idadi ya wanawake alionao au aliotembea nao BALI kwa idadi ya wanawake aliowaambia "Mimi ni mume wa mtu" au ninae mtu tayari. 3. Kuna aina ya wanawake unatakiwa kuwaepuka kabisa kwa gharama yoyote ile, "wanawake wamaodhani uzuri wao ndio bora zaidi kuliko tabia zao" 4. Kila mwanamke anavutia akivaa nguo fupi inayoonesha maungo yake wazi, ila kama utakuta mwanamke amevaa nguo ndefu au za kusitiri mwili wake na bado anavutia, huyu ni dhahabu! Anathamini mali za mumewe! 5. Kamwe usimpe mwanamke mimba ya mtoto kabla hujampa mimba ya malengo na ukayatimiza. 6. Tafuta mwanamke ambae atakupa challenge ya maisha na kuongeza uwezo wako wa kufikiri na sio mwanamke wa kila kitu Ndio! 7. Wanawake wakamilifu hawapatikani popote duniani, ila wanawake bora wapo kila mahali. 8. Mwanamke anaweza kukusaliti, ila Mungu hawezi kukusaliti, hivyo basi kabla hujapata mwanamke Mpate Mungu kwanza. Kuna raha sana kuwa ndani ya Mungu asikwambie mtu! 9. Kama unajijua umefikisha miaka 25 na kuendelea epuka mambo ya kivulana, kuvaa suruali katikati ya makalio, kuvaa hereni, kubadili badili wanawake kama unachambua mitumba ya memorial 10. Usitumie kichwa chako kunyoa kiduku, tumia kichwa chako kuwaza mambo yenye tija ikiwemo kutafuta pesa na kuongeza hazina ya maarifa. `
_*"Being a male is a matter of birth, being a man is a matter of age, but being a gentleman is a matter of choice. A best choice indeed!"*_….inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Soma hapa wewe kijana wa kiume

A Kilimo cha nyanya

Nyanya ni aina ya mboga inayo zalishwa kwa wingi sana duniani. Kwa Tanzania, nyanya ni zao la kwanza katika mazao ya mboga linalo limwa na kuliwa kwa wingi ukilinganisha na mboga zingine. Nyanya hutumika karibu Katika kila mlo. Kulingana na umuhimu wa zao hili kama chakula na pia kama zao linalomwingizia kipato Mkulima, kuna haja ya kutoa mafunzo kuhusu mbinu bora za uzalishaji wake. Pia kuna umuhimu wa kufundisha wakulima kutoka sehemu zingine wasiolima zao hili ili nao waweze kuzalisha nyanya na hivyo kuongeza idadi ya aina za mboga katika maeneo yao…..inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Kilimo cha nyanya

A Lengo na sababu ya kujamiiana

Ni kweli kwamba mojawapo ya malengo ya kujamiiana ni kutafuta watoto. Lakini si sababu pekee. Sababu hizo ni pamoja na kupata starehe, kujiburudisha, kupoteza mawazo, kujenga na kudumisha uhusiano na hisia za kupendana na kuhitajiana.
Hata hivyo ni muhimu sana kuzingatia uzazi wa mpango. Ili kuleta raha katika tendo la kujamiiana na kuzuia mimba isiyotakiwa na kuzaa mtoto ambaye mtashindwa kumlea ni lazima kutumia uzazi wa mpango. Tumia njia za kupanga uzazi kama hamtaki kupata mimba! Au kwa usalama zaidi tumia kondomu ambayo ni kinga ya mimba na maambukizi mengine yanayosababishwa na ngono…..inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Lengo na sababu ya kujamiiana

A Huyu ndiye mama, malkia wa upendo

🌾🍃Mwanadamu ulizaliwa katika hisia za kulia ukiwa kichanga mwenye uchafu Asili ya upendo ipo kwa mama ulipofumbua macho ulikutana na tabasamu la mama…..inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Huyu ndiye mama, malkia wa upendo

A Sifa za mke mwema

Mithali 14:1“Kila mwanamke aliye na Hekima hujenga nyumba yake; Bali aliye mpumbavu hibomoa kwa mikono yake mwenyewe”
Kuna mithali isemayo “MAJUTO MJUKUU”, ni kawaida kwa wanandoa kuangalia na kulaumiana juu ya matatizo yanayojitokeza, badala ya kutafakari chanzo cha matatizo. Matatizo mengi ya ndoa yanatokana na wanandoa kutokuwa na elimu ya ndoa na kutofuata ushauri wa Mungu aliyeanzisha Ndoa…..inaendelea....

👋soma zaidi kuhusu👉Sifa za mke mwema

.

Majarida na vitabu kutoka Ackyshine eBook Shop

Kichekesho%20Kipya Usikose 📕Kitabu cha SIRI ZA MWANAMKE👧👗👠 Kinamwelezea🔎Mwanamke🔍 kinagaubaga✔
👉Bofya hapa KuchukuaKizuri

.

Kichekesho%20Kipya Usikose 📕Kitabu cha Vichekesho Vikuu Vikali 300+✔ Kina kurasa 270 zenye picha📷 na vichekesh😂 zaidi ya 300💨
👉Bofya hapa KuchukuaKizuri

.

Kichekesho%20Kipya Usikose Jarida la Kilimo Bora cha Hoho Kilimo cha hoho kimeelezewa
👉Bofya hapa KuchukuaKizuri

.

Kichekesho%20Kipya Usikose Jarida la Kilimo Bora cha Kabichi Linafundisha kulima kabichi
👉Bofya hapa KuchukuaKizuri

.