MPYA: Masomo Ya Ibada Ya Misa Kanisani Leo, Kwa Jumapili na Siku za Juma

By, Melkisedeck Shine.

USIKOSE HII👉 Tupokeeje ufunuo wa Mungu?

Msomaji wangu, Ninakuhimiza Kuhudhuria na kushiriki Ibaada ya Misa Kila Mara kadiri uwezavyo.

Kwenye Ukurasa huu kuna Masomo ya Misa kwa Siku hizi zifuatazo;

  • MASOMO YA MISA JUMAPILI, AGOSTI 18, 2018 DOMINIKA YA 20 YA MWAKA
  • MASOMO YA MISA, JUMAPILI, AGOSTI 11, 2019: DOMINIKA YA 19 YA MWAKA C
  • MASOMO YA MISA, JUMAMOSI, AGOSTI 10, 2019 JUMA LA 18 LA MWAKA

Updated 17 Aug 2019 10:25

Ibada ya Misa Takatifu huandaliwa siku Moja kabla ili tuweze kushiriki vyema Ibada hiyo. Kwa mfano Maandalizi ya Ibada ya Jumapili tunayafanya Jumamosi.

Maandalizi hayo ni pamoja na;

  • Kutafakari Masomo ya Ibada,
  • Kutubu dhambi ili kuwa tayari kupokea Sakramenti ya Ekaristi,
  • Kuweka nia ya Misa hiyo kwa kunuia Unasali Misa hiyo kwa ajili ya nini.
Kwa hiyo basi, kila siku utakapotembelea ukurasa huu utakuta nimekuandalia Masomo ya siku husika. Kwa leo (17 Aug 2019 10:25) nimekuandalia Masomo ya Misa kwa siku hizi Tatu Kama Ifuatavyo;

MF.gif MASOMO YA MISA JUMAPILI, AGOSTI 18, 2018 DOMINIKA YA 20 YA MWAKA

SOMO 1

Yer. 38:4 – 6, 8 – 10

Ndipo wakuu walimwambia mfalme, Twakuomba, mtu huyu auawe, kwa kuwa aidhoofisha mikono ya watu wa vita, waliobaki katika mji huu, na mikono ya watu wote, kwa kuwaambia maneno kama hayo; maana mtu huyu hawatafutii watu hawa heri, bali shari. Naye mfalme Sedekia akasema, Tazama, yu mikononi mwenu; maana mfalme siye awezaye kufanya neno lolote kinyume chenu. Basi wakamtwaa Yeremia, wakamtupa katika shimo la Malkiya, mwana wa mfalme, lililo katika uwanda wa walinzi; wakamshusha kwa kamba. Na mle shimoni hamkuwa na maji, ila matope tu; naye Yeremia akazama katika matope hayo. Ebedmeleki akatoka nyumbani mwa mfalme, akamwambia mfalme, akisema, Ee Bwana wangu, mfalme, watu hawa wametenda mabaya katika mambo yote waliyomtenda Yeremia, nabii, ambaye wamemtupa shimoni; naye hakosi atakufa pale alipo, kwa sababu ya njaa; kwa kuwa hapana mkate kabisa katika mji. Ndipo mfalme akamwamuru Ebedmeleki, Mkushi, akisema, chukua pamoja nawe watu thelathini; toka hapa, ukamtoe Yeremia shimoni, kabla hajafa.

Neno la Bwana… Tumshukuru Mungu.

WIMBO WA KATIKATI

Zab. 40:1 – 3, 17 (K) 13

(K) Ee Bwana, unisaidie hima

Nalimngoja Bwana kwa saburi,
Akaniinamia akakisikia kilio changu. (K)

Akanipandisha toka shimo la uharibifu,
Toka udongo wa utelezi;
Akaisimamisha miguu yangu mwambani,
Akaziimarisha hatua zangu. (K)

Akatia wimbo mpya kinyani mwangu,
Ndiyo sifa zake Mungu wetu.
Wengi wataona na kuogopa,
Nao watamtumaini Bwana. (K)

Nami ni maskini namhitaji,
Bwana atanitunza.
Ndiwe msaada wangu na wokovu wangu,
Ee Mungu wangu, usikawie. (K)

SOMO 2

Ebr. 12:1 – 4

Sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito, na dhambi ile ituzingayo kwa upesi; na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu; ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeey aliyeyastahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka, mkizimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwagika damu, mkishindana na dhambi.

Neno la Bwana… Tumshukuru Mungu.

SHANGILIO

Lk. 19:38

Aleluya, aleluya,
Ndiye mbarikiwa Mfalme ajaye kwa jina la Bwana; Amani mbinguni, na utukufu huko juu.
Aleluya.

INJILI

Lk. 12:49 – 53

Siku ile Yesu aliwaambia makutano: Nimekuja kutupa moto duniani; na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi? Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe?

Je! Mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia, La, sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu watano wamefarakana, watatu kwa wawili, wawili kwa watatu. Watafarakana baba na mwanawe, na mwana na babaye; mama na binti yake, na binti na mamaye; mkwe mtu na mkwewe; mkwe na mkwe mtu.

Neno la Bwana… Sifa kwako Ee Kristo.MF.gif MASOMO YA MISA, JUMAPILI, AGOSTI 11, 2019: DOMINIKA YA 19 YA MWAKA C

Somo la Kwanza

Hek 18:6-9

Usiku ule baba zetu walitangulia kuonywa, ili wakiwa na ufahamu hakika, wafurahishwe na viapo walivyovitegemea; kwa hiyo watu wako waliutazamia wokovu wa wenye haki na uharibifu wa adui. Madhali uliwalipia kisasi watesi wale, na kwa njia ile ile uliwatukuza ukituita ili tukujie. Zaidi ya hayo watoto watakatifu wa watu wema walitoa dhabihu kwa siri, na kwa moyo mmoja walijitwalia agano la torati ya dini, ya kwamba watashirikiana katika mambo mema na vile vile katika hatari; pindi walipoimbisha nyimbo takatifu za mababu katika kumhimidi Mungu.

Wimbo wa katikati

Zab 33:1, 12, 18-16,20-22

Mpigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki,
Kusifu kunawapasa wanyofu wa moyo.
Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao.
Watu aliowachagua kuwa urithi wake.

(K) Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao.

Tazama, jicho la Bwana li kwao wamchao,
Wazingojea fadhili zake.
Yeye huwaponya nafsi zao na mauti,
Na kuwahuisha wakati wa njaa.

(K) Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao.

Nafsi zetu zinamngoja Bwana,
Yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu.
Ee Bwana, fadhili zako zikae nasi,
Kama vile tulivvokungoja Wewe.

(K) Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao.

Somo la Pili

Ebr 11:1-2, 8-19

Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana Ibrahimu aiipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi; akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenlni katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi, ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba, alipokuwa amepita wakati wake; kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Na kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu, watu wengi kama nyota za mbinguni wingi wao, na kama mchanga ulio ufuoni, usioweza kuhesabika. Hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia, na kukiri kwamba walikuwa wageni, na wasafiri juu ya nchi.Maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe. Na kama wangaliikumbuka nchi ile waliyotoka, wangalipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yaani, ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao; maana amewatengenezea mji. Kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa, akamtoa Isaka awe dhabihu; na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe, mzaliwa pekee; Naam. yeye aliyeambiwa, Katika Isaka uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu; akampata tena toka huko kwa mfano.

Shangilio

Yn 8:12

Aleluya, aleluya,
Mimi ndimi nuru ya ulimwengu. asema Bwana: Yeye anifuataye atakuwa na nuru ya uzima.
Aleluya.

Somo la Injili

Lk 12:32-48

Yesu aliwaambia makutano: Msiogope, enyi kundi dogo; kwa kuwa Baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Viuzeni mlivyo navvo, mtoe sadaka. Jifanyieni mifuko isiyochakaa. akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipokaribia mwivi, wala nondo haharibu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Viuno vyenu na viwe vimefungwa, na taa zenu ziwe zinawaka; nanyi iweni kama watu wanaomng jea bwana wao, atakaporudi kutoka arusini, ili atakapokuja na kubisha, wamfungulie mara. Heri watumwa wale, ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amin, nawaambieni, atajifunga na kuwa- karibisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili, au akija zamu ya tatu, na kuwa kuta hivi, heri watumwa hao. Lakini fahamuni neno hili, Kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwivi; angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Petro akamwambia, Bwana, mithali hiyo umetuambia sisi tu, au watu wote pia? Bwana akasema, Ni nani, basi, aliye wakili mwaminifu, mwenye busara, arnbaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake? Heri mtumwa yule, arnbaye bwana wake ajapo atamkuta anafanva hivyo. Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini, mtumwa yule akisema moyoni mwake, Bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake, wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa; bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua, atamkata vipande viwili, na kumwekea fungu lake pamoja na wasioamini. Na mtumwa yule aliye jua mapenzi ya bwana wake, asijiweke tayari, wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Na yule asiyejua, nave amefanya yastahiliyo mapigo, atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakwa vingi; naye waliyemwekea amana vitu vingi, kwake huyo watataka na zaidi.MF.gif MASOMO YA MISA, JUMAMOSI, AGOSTI 10, 2019 JUMA LA 18 LA MWAKA

Sikukuu ya Mtakatifu Laurent, Mshahidi

SOMO 1

2Kor 9: 6-10

Apandaye haba atavuna haba; apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni, wala si kwa lazima; maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi, mkiwa na riziki za kila namna sikuzote, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema; kama ilivyoandikwa, Ametapanya, amewapa maskini, Haki yake yakaa milele.

Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda, na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atavaongeza mazao ya haki yenu.

Neno la Mungu…Tumshukuru Mungu

WIMBO WA KATIKATI

Zab. 112: 1-2, 4, 9 (K) 5

(K) Heri atendaye fadhali na kukopesha.

Heri mtu yule amchaye Bwana,
Apendezwaye sana na maagizo yake.
Wazao wake watakuwa hodari duniani;
Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. (K)

Nuru huwazukia wenye adili gizani;
Ana fadhili na huruma na haki. (K)

Amekirimu, na kuwapa maskini,
Haki yake yakaa milele,
Pembe yake itatukuzwa kwa utukufu. (K)

SHANGILIO

Yn 8: 12

Aleluya, aleluya,
Yeye anifuataye, asema Bwana, hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima.
Aleluya.

INJILI

Yn 12: 24-26

Yesu aliwaambia wanafunzi wake: Amin, amin, nawaambia, Chembe ya ngano isipoanguka katika nchi, ikafa, hukaa hali iyo hiyo peke yake; bali ikifa, hutoa mazao mengi. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza; naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mtu akinitumikia, na anifuate; nami nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu.

Neno la Bwana…Sifa kwako, ee Kristoa.gif Adhabu za dhambi huondolewa kwa namna gani? Jinsi ya kupata rehema

Adhabu za dhambi huondolewa kwa;
1. Kufanya malipizi au majuto kamili
2. Kuvumilia taabu na mateso katika maisha
3. Kuvishinda vishawishi na majaribu.. soma zaidi

a.gif Maana ya MAPOKEO kwenye Kanisa Katoliki

Maswali na Majibu kuhusu Mapokeo;.. soma zaidi

a.gif Roho Mtakatifu anaweza kutufikisha hadi wapi?

Roho Mtakatifu anaweza kutufikisha hadi muungano wa dhati na Mungu… soma zaidiFwatilia Website hii kupokea Makala Kama hii ya MPYA: Masomo Ya Ibada Ya Misa Kanisani Leo, Kwa Jumapili na Siku za Juma

Endelea kusoma makala hizi za kufanana na hii ya; MPYA: Masomo Ya Ibada Ya Misa Kanisani Leo, Kwa Jumapili na Siku za Juma

a.gif Somo la Leo Sikukuu Mtakatifu Simoni na Yuda Mtume

Leo ni sikuku ya Simoni na Yuda mitume… soma zaidi

a.gif Masomo Ya Leo

Usikose masomo ya misa kwa kila siku hapa.. soma zaidi

a.gif Tafakari ya neno la Mungu Luka 16

Tafakari ya Leo;.. soma zaidi

[Tafakari ya Sasa] 👉Upendo wa Mungu hauna mwisho

[Mtakatifu wa Sasa] 👉Mtakatifu Aloisi Gonzaga

[Jarida La Bure] 👉Biblia Takatifu: Agano Jipya

baada-ya-kufa.JPG

a.gif Ni alama zipi zinawakilisha Roho Mtakatifu?

Alama zinazowakilisha Roho Mtakatifu ni hizi; Maji, Mpako wa mafuta, Moto, wingu, tendo la kuweka mikono, njiwa.. soma zaidi

a.gif Walei ni wakina nani?

Walei ni wote katika Kanisa wasio na Daraja Takatifu.. soma zaidi

a.gif Matunda ya kuongozwa na Roho Mtakatifu ni yapi?

Matunda ya Roho Mtakatifu ni;.. soma zaidi

a.gif Sala ya Baba yetu

Inasaliwa Hivi;.. soma zaidi

a.gif Kampeni ya Kudumisha Umoja Wa Imani na Amani kwa watu wote

Kampeni hii ilianzishwa Rasmi Tarehe 15/05/2012 na Melkisedeck Leon Shine.
Lengo la kampeni Hii ni kudumisha Amani na Umoja bila kuangalia tofauti za imani zetu za kidini… soma zaidi

a.gif Jifunze kupitia mfano wa huyu mwalimu na wanafunzi wake

Mwalimu mmoja aliita wanafunzi wake akawaambia''Kesho kila mwanafunzi aje na nyanya kulingana na idadi ya watu anaowachukia, Yani kama unamchukia mtu mmoja uje na nyanya moja kama ni wawili basi njoo na nyanya mbili hivyo hivyo… soma zaidi

a.gif Lini tunakatazwa kuwatii watu?

Tunakatazwa kuwatii watu wanaotuamuru jambo lililokatazwa na Mungu (Mdo 5:29).. soma zaidi

a.gif Je, Mungu Baba alihusika na sadaka ya Mwanae?

Ndiyo, Mungu Baba alihusika sana na sadaka ya Mwanae, kwa sababu;.. soma zaidi

a.gif Vichwa au Mizizi ya dhambi ni ipi?

1. Majivuno
2. Uchoyo
3. Wivu
4. Hasira
5. Tamaa mbaya
6. Ulafi
7. Uvivu au uzembe.. soma zaidi

a.gif Ishara ya Msalaba

Ishara ya Msalaba ni tendo la mtu kugusa panda la uso, kifua na mabega kwa kutumia mkono wa kulia na kutamka 'Kwa Jina la Baba, na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amina'… soma zaidi

Fwatilia Website hii kwenye Email yako. Ingiza Email yako hapa kisha Bofya SUBSCRIBE na ufuate maelekezo

.

.

.

Website na, Melkisedeck Leon Shine | Tembelea website nyingine Hapa>>.