MPYA: Masomo Ya Ibada Ya Misa Kanisani Leo, Kwa Jumapili na Siku za Juma

By, Melkisedeck Shine.

USIKOSE HIIπŸ‘‰ Vyanzo vya sala za Kikristo

Msomaji wangu, Ninakuhimiza Kuhudhuria na kushiriki Ibaada ya Misa Kila Mara kadiri uwezavyo.

Kwenye Ukurasa huu kuna Masomo ya Misa kwa Siku hizi zifuatazo;

  • MASOMO YA MISA, JUNI 19, 2019: JUMATANO, JUMA LA 11 LA MWAKA
  • MASOMO YA MISA, JUNI 18, 2019: JUMANNE, JUMA LA 11 LA MWAKA
  • MASOMO YA MISA, JUNI 17, 2019: JUMATATU, JUMA LA 11 LA MWAKA

Updated 18 Jun 2019 14:53

Ibada ya Misa Takatifu huandaliwa siku Moja kabla ili tuweze kushiriki vyema Ibada hiyo. Kwa mfano Maandalizi ya Ibada ya Jumapili tunayafanya Jumamosi.

Maandalizi hayo ni pamoja na;

  • Kutafakari Masomo ya Ibada,
  • Kutubu dhambi ili kuwa tayari kupokea Sakramenti ya Ekaristi,
  • Kuweka nia ya Misa hiyo kwa kunuia Unasali Misa hiyo kwa ajili ya nini.
Kwa hiyo basi, kila siku utakapotembelea ukurasa huu utakuta nimekuandalia Masomo ya siku husika. Kwa leo (18 Jun 2019 14:53) nimekuandalia Masomo ya Misa kwa siku hizi Tatu Kama Ifuatavyo;

MF.gif MASOMO YA MISA, JUNI 19, 2019: JUMATANO, JUMA LA 11 LA MWAKA

SOMO 1

2 Kor. 9:6 – 11

Nasema neno hili, Apandaye haba atavuna haba; apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni, wala si kwa lazima; maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi, mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema; kama ilivyoandikwa, Ametapanya, amewapa maskini, haki yakaa milele.
Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda, na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu; mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu.

Neno la Bwana… Tumshukuru Mungu.

WIMBO WA KATIKATI

Zab. 112:1 – 2, 4 – 9 (K) 1

(K) Heri mtu yule amchaye Bwana.

Heri mtu yule amchaye Bwana,
Apendezwaye sana na maagizo yake.
Wazao wake watakuwa hodari duniani;
Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. (K)

Nuru huwazukia wenye adili gizani;
Ana fadhili na huruma na haki. (K)

Amekirimu, na kuwapa maskini,
Haki yake yakaa milele,
Pembe yake itatukuzwa kwa utukufu. (K)

SHANGILIO

Yak. 1:18

Aleluya, aleluya,
Kwa kupenda kwake mwenyewe, Baba alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake.
Aleluya.

INJILI

Mt. 6:1-6, 16 – 18

Yesu aliwaambia wanafunzi wake; Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao; kwa maana mkifanya kama hayo, hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka, usipige panda mbele yako, kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amin, nawaambieni, Wamekwisha kupata thawabu yao. Basli wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume; sadaka yako iwe kwa siri; na Baba yako aonaye sirini atakujazi.
Tena msalipo, msiwe kama wanafiki; kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amin, nawaambia, Wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini; na Baba yako aonaye sirini atakujazi.
Tena mfungapo, msiwe kama wanfiki wenye uso wa kukunjamana; maana hujiumbua nyuso zao; ili waonekane na watu kuwa nafunga, Amin, nawaambia, Wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso; ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na Baba yako aliye sirini; na Baba yako aonaye sirini atakujazi.

Neno la Bwana… Sifa kwako Ee Kristo.MF.gif MASOMO YA MISA, JUNI 18, 2019: JUMANNE, JUMA LA 11 LA MWAKA

SOMO 1

2 Kor. 8:1 – 9

Ndugu zetu, twaarifu habari ya neema ya Mungu, waliyopewa makanisa ya Makedonia; maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana nawashuhudia kwamba, kwa uwezo wao, na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao; wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii, na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana; na kwetu pia, kwa mapenzi ya Mungu.
Hata tukamwonya Tito kuwatimilizia neema hii kwenu kama vile yeye alivyotangulia kuianzisha. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote; imani, na usemi, na elimu, na bidii yote, na upendo wenu kwetu sisi; basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia. Sineni ili kuwaamuru, bali kwa bidii ya watu wengine nijaribu unyofu wa upendo wenu. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake.

Neno la Bwana… Tumshukuru Mungu.

WIMBO WA KATIKATI

Zab. 146:2, 5 – 9 (K) 2

(K) Ee nafsi yuangu, umsifu Bwana.

Ee nafsi yangu umsifu Bwana
Nitamsifu Bwana muda ninaoishi,
Nitamwimbia Mungu wangu ningali hai. (K)

Heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake,
Na tumaini lake ni kwa Bwana, Mungu wake,
Aliyezifanya mbingu na nchi,
Bahari na vitu vyote vilivyomo. (K)

Huishika kweli milele,
Huwafanyia hukumu walioonewa,
Huwapa wenye njaa chakula,
Bwana hufungua waliofungwa. (K)

Bwana huwafumbua macho waliopofuka,
Bwana huwainua walioinama,
Bwana huwapenda wenye haki
Bwana huwahifadhi wageni,
Huwategemeza yatima na mjane. (K)

SHANGILIO

Ebr. 4:12

Aleluya, aleluya.
Neno la Mungu li hai tena li na nguvu, li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo.
Aleluya.

INJILI

Mt. 5:43 – 48

Yesu aliwaambia wanafunzi wake: Mmesikia kwamba imenenwa, Umpende jirani yako, na, pendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi; ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni; maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyk, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru; je! Nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je! Nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu, kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu.

Neno la Bwana… Sifa kwako Ee Kristo.MF.gif MASOMO YA MISA, JUNI 17, 2019: JUMATATU, JUMA LA 11 LA MWAKA

SOMO 1

2 Kor. 6:1 – 10

Nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi, msiipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana asema, Wakati uliokubalika nalikusikia, Siku ya wokovu nalikusaidia; tazama, wakati uliokubalika ndio sasa.
Tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lolote, ili utumishi wetu usilaumiwe; bali katika kila neno tujipatie sifa njema, kama watumishi wa Mungu; katika saburi nyingi, katika dhiki, katika misiba, katika shida; katika mapigo, katika vifungo, katika fitina, katika taabu, katika kukesha, ktika kufunga; katika kuwa safi, katika elimu, katika uvumilivu, katika utu wema, katika Roho Mtakatifu, katika upendo usio unafiki; katika neno la kweli, katika nguvu ya Mungu; kwa silaha za haki za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto; kwa utukufu na aisbu; kwa kunenwa vibaya na kunenwa vema; kama wadanganyao, bali tu watu wa kweli; kama wasiojulikana, bali wajulikanao sana; kama wanaokufa, kumbe tu hai; kama wanaorudiwa, bali wasiouawa; kama wenye huzuni, bali sikuzote tu wenye furaha; kama maskini, bali tukitajirisha wengi; kama wasio na kitu, bali tu wenye vitu vyote.

Neno la Bwana… Tumshukuru Mungu.

WIMBO WA KATIKATI

Zab. 98:1-4 (K) 2

(K) Machoni pa mataifa ameidhihirisha haki yake.

Mwimbieni Bwana wimbo mpya,
Kwa maana ametenda mambo ya ajabu.
Mkono wa kuume wake mwenyewe,
Mkono wake mtakatifu umemtendea wokovu. (K)

Machoni pa mataifa ameidhihirisha haki yake.
Amezikumbuka rehema zake,
Na uaminifu wake kwa nyumba ya Israeli. (K)

Miisho yote ya dunia imeuona
Wokovu wa Mungu wetu.
Mshangilieni Bwana, nchi yote,
Inueni sauti, imbeni kwa furaha, imbeni zaburi. (K)

SHANGILIO

Efe. 1:17,18

Aleluya, aleluya,
Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristu, awape roho ya hekima mjue tumaini la mwito wake.
Aleluya.

INJILI

Mt. 5:38 – 42

Yesu aliwaambia wanafunzi wake: Mmesikia kwamba imenenwa Jicho kwa jicho, na jino kwa jino; lakini mimi nawaambia, Msishindane na mtu mwovu; lakini mtu akupigaye shavu la kuume, mgeuzie na la pili. Na mtu atakaye kukushitaki na kuitwaa kanzu yako, mwachie na joho pia. Na mtu atakayekulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye mbili. Akuombaye, mpe; naye atakaye kukopa kwako, usimpe kisogo.

Neno la Bwana… Sifa kwako Ee Kristo.a.gif Wakati sahihi wa kumuomba Mungu akupe Mume/Mke

πŸ‘‰NI WAKATI GANI SAHIHI KUOMBA MUNGU ANIPE MKE /MUME?
JIBU…. soma zaidi

a.gif Ishara ndogo ya Msalaba juu ya panda la uso, mdomo, na kifua kabla ya Injili ina maana gani?

Maana yake ni kama Ahadi kuwa, Niko tayari kulifahamu Neno la Mungu kwa akili yangu, Nitalitangaza kishujaa kwa Midomo yangu, Nitalipenda na kulishika kwa Moyo wangu wote… soma zaidi

a.gif Misa ni nini?

Misa ni sadaka safi ya Wakristo kwa Mungu, ndiyo sadaka ya Agano Jipya ambayo
Kristo kwa njia ya Padri anamtolea Mungu Baba mwili na damu yake katika umbo la mkate na divai kama alivyojitolea mwenyewe juu ya msalaba… soma zaidi


Fwatilia Website hii kupokea Makala Kama hii ya MPYA: Masomo Ya Ibada Ya Misa Kanisani Leo, Kwa Jumapili na Siku za Juma

Endelea kusoma makala hizi za kufanana na hii ya; MPYA: Masomo Ya Ibada Ya Misa Kanisani Leo, Kwa Jumapili na Siku za Juma

a.gif Somo la Leo Sikukuu Mtakatifu Simoni na Yuda Mtume

Leo ni sikuku ya Simoni na Yuda mitume… soma zaidi

a.gif Masomo Ya Leo

Usikose masomo ya misa kwa kila siku hapa.. soma zaidi

a.gif Tafakari ya neno la Mungu Luka 16

Tafakari ya Leo;.. soma zaidi

KADI-SHUKRANI-MZAZI.JPG

a.gif Yesu alisali vipi?

Yesu alisali kila mahali na kila wakati, akidumisha ushirika wa upendo kati yake na Baba katika Roho Mtakatifu… soma zaidi

a.gif Mungu ni mwenye upendo, Huruma na Rehema hasa kwa Wenye dhambi

Mungu ni mwenye upendo Huruma na Rehema hasa kwa Wenye dhambi.
Mungu yupo tayari kumsikiliza mtu yeyote mwenye dhambi kama ameutambua, amekiri na Kutubu makosa yake… soma zaidi

a.gif Maana ya jina Bikira Maria

Jina asili kwa Kiaramu ni ΧžΧ¨Χ™Χ, Maryām lenye maana ya "Bibi"; watafsiri wa kwanza wa Biblia ya Kiebrania wanaojulikana kama Septuaginta (LXX) waliliacha kama lilivyo wakiandika kwa Kigiriki Μαρίαμ, Mariam, au walilifupisha wakiandika Μαρία, Maria… soma zaidi

a.gif Je, tunaweza kuhakikisha neema ya utakaso?

Hapana, hatuwezi kuhakikisha neema ya utakaso kwa kuwa ni tukio ambalo linapita maumbile na kufanyika rohoni, hivyo halifikiwi na hisi zetu. Pengine Mungu anatokeza dalili fulani za badiliko hilo kama vile furaha ya ndani au karama ya nje, lakini hizo hazihitajiki wala hazitoshi kuthibitishia mtu amepata neema hiyo… soma zaidi

a.gif "Aleluya" katika sala, hasa zaburi ina maana gani?

"Aleluya" katika sala, hasa zaburi ina maanisha "Msifuni Mungu".. soma zaidi

a.gif Adhimisho la Liturujia Hutumia Ishara na Alama zipi?

Adhimisho la Liturujia Hutumia Ishara na Alama zinazohusiana na uumbaji, maisha ya binadamu na historia ya wokovu; nazo ni;.. soma zaidi

a.gif Sakramenti ya ndoa ni nini?

Sakramenti ya ndoa ndio yenye kuwaunganisha wakristo wawili mume namke waliopendana kwa hiari bila shuruti au vitisho au kizuizi kwa kuwapa neema ya kuishi pamoja kitakatifu wakiwalea watoto wao katika utakatifu.. soma zaidi

a.gif Askofu ampaje Mkristo Kipaimara?

Kwanza ananyoosha Mikono juu yake akimwombea mapaji saba ya Roho Mtakatifu… soma zaidi

a.gif Makao ya shetani ni wapi na anatamani nini?

1. Mashetani kazi yao ni kuteswa Motoni
2. Hutaka kutudhuru roho na mwili na kutupoteza milele (1 Petro 5:8, Yoh 8:44).. soma zaidi

a.gif Maswali na majibu kuhusu dhambi

Fahamu kuhusu Dhambi kwa Kusoma maswali haya;.. soma zaidi

Fwatilia Website hii kwenye Email yako. Ingiza Email yako hapa kisha Bofya SUBSCRIBE na ufuate maelekezo

.

.

.

Website na, Melkisedeck Leon Shine | Tembelea website nyingine Hapa>>.