MPYA: Masomo Ya Ibada Ya Misa Kanisani Leo, Kwa Jumapili na Siku za Juma

By, Melkisedeck Shine.

MWEZI%20WA%20ROZARI%20YA%20BIKIRA%20MARIA.png

MPYA: Masomo Ya Ibada Ya Misa Kanisani Leo, Kwa Jumapili na Siku za Juma

Msomaji wangu, Ninakuhimiza Kuhudhuria na kushiriki Ibaada ya Misa Kila Mara kadiri uwezavyo.

Kwenye Ukurasa huu kuna Masomo ya Misa kwa Siku hizi zifuatazo;

  • MASOMO YA MISA OCTOBER 17, 2019 ALHAMISI, JUMA LA 28 LA MWAKA
  • MASOMO YA MISA, OKTOBA 13, JUMAPILI, 2019 DOMINIKA YA 28 YA MWAKA C WA KANISA
  • MASOMO YA MISA, OCTOBER 12, 2019 JUMAMOSI JUMA LA 27 LA MWAKA

Updated 16 Oct 2019 14:31

Ibada ya Misa Takatifu huandaliwa siku Moja kabla ili tuweze kushiriki vyema Ibada hiyo. Kwa mfano Maandalizi ya Ibada ya Jumapili tunayafanya Jumamosi.

Maandalizi hayo ni pamoja na;

  • Kutafakari Masomo ya Ibada,
  • Kutubu dhambi ili kuwa tayari kupokea Sakramenti ya Ekaristi,
  • Kuweka nia ya Misa hiyo kwa kunuia Unasali Misa hiyo kwa ajili ya nini.
Kwa hiyo basi, kila siku utakapotembelea ukurasa huu utakuta nimekuandalia Masomo ya siku husika. Kwa leo (16 Oct 2019 14:31) nimekuandalia Masomo ya Misa kwa siku hizi Tatu Kama Ifuatavyo;

MF.gif MASOMO YA MISA OCTOBER 17, 2019 ALHAMISI, JUMA LA 28 LA MWAKA

SOMO 1

Rum. 3:21-30

Haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria; ina shuhudiwa na torati na manabii; ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya Imani katika yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti; kwa sababu wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu; wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu; ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya Imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake, kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa; apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminiye Yesu.
Ku wapi, basi, kujisifu? Kumefungiwa nje. Kwa sheria ya namna gani? Kwa sheria ya matendo? La! Bali kwa sheria ya Imani. Basi, twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa Imani pasipo matendo ya sheria. Au je! Mungu ni Mungu wa Wayahudi tu? Siye Mungu wa Mataifa pia? Naam, ni Mungu wa Mataifa pia; kama kwa kweli Mungu ni mmoja.

Neno la Bwana… Tumshukuru Mungu

WIMBO WA KATIKATI

Zab. 130:1-6 (K)

(K) Kwa Bwana kuna fadhili na ukombozi mwingi.

Ee Bwana, toka vilindini nimekulilia,
Bwana, uisikie sauti yangu.
Masikio yako na yaisikilize,
Sauti ya dua zangu. (K)

Bwana, kama Wewe ungehesabu maovu,
Ee Bwana, nani angesimama?
Lakini kwako kuna msamaha,
Ili Wewe uogopwe. (K)

Nimemngoja Bwana, roho yangu imemngoja;
Na neno lake nimelitumainia.
Nafsi yangu inamngoja Bwana,
Kuliko walinzi waingojavyo asubuhi,
Naam, walinzi waingojao asubuhi. (K)

SHANGILIO

Zab. 119:28,33

Aleluya, aleluya,
Unitie nguvu sawasawa na neno lako, Ee Bwana, unifundishe njia ya amri zako.
Aleluya.

INJILI

Lk. 11:47-54

Yesu aliwaambia wanasheria: Ole wenu, kwa kuwa mwajenga maziara ya manabii, na baba zenu ndio waliowaua. Basi, mwashuhudia na kuziridhia kazi za baba zenu; kwa kuwa wao waliwaua nanyi mwawajengea maziara.
Na kwa sababu hiyo hekima ya Mungu ilisema, Tazama, nitatuma kwao manabii na mitume, nao watawaua baadhi yao na kuwafukuza, ili kwa kizazi hiki itakwe damu ya manabii wote, iliyomwagika tangu kupigwa msingi wa ulimwengu; tangu damu ya Habili hata damu ya Zakaria, aliyeuawa kati ya madhabahu na hekalu. Naam, nawaambieni ya kwamba itatakwa kwa kizazi hiki.
Ole wenu, enyi wanasheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa; wenyewe hamkuingia na wale waliokuwa wakiingia mmewazuia.
Alipotoka humo, waandishi na Mafarisayo walianza kumsonga vibaya, na kumchokoza kwa maswali mengi, wakimvizia, ili wapate neno litokalo kinywani mwake.

Neno la Bwana… Sifa kwako Ee Kristu.MF.gif MASOMO YA MISA, OKTOBA 13, JUMAPILI, 2019 DOMINIKA YA 28 YA MWAKA C WA KANISA

SOMO LA 1

2 Fal 5:14-17

Naamani alishuka, akajichovya mara saba katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu; nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja, akasimama mbele yake; akasema, Sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mwote, ila katika Israeli; basi nakuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, Kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee; lakini akakataa. Naamani akasema; Kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa baghala wawili; kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine, ila kwa Bwana.

Neno la Bwana………..Tumshukuru Mungu.

WIMBO WA KATIKATI

Zab 98:1-4

Mwimbieni Bwana wimbo mpya,
Kwa maana ametenda mambo ya ajabu.
Mkono wa kuume wake wenyewe,
Mkono wake mtakatifu umetenda wokovu

(K) Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa

Bwana ameufunua wokovu wake,
Machoni pa mataifa ameidhihirisha haki yake

(K) Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa

Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu,
Mshangilieni Bwana, nchi yote. Inueni sauti, imbeni kwa furaha

(K) Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa

SOMO LA 2

2 Tim 2:8-13

Mkumbuke Yesu Kristo, aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi kama inenavyo injili yangu. Nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya; lakini neno la Mungu halifungwi. Kwa ajili ya hilo nastahimili mambo yote, kwa ajili ya wateule, ili wao nao waupate wokovu ule ulio katika Kristo Yesu, pamoja na utukufu wa milele. Ni neno la kuaminiwa. Kwa maana, Kama tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia; Kama tukistahimili, tutamiliki pamoja naye; Kama tukimkana yeye, yeye naye atatukana sisi; Kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa. Kwa maana hawezi kujikana mwenyewe.

Neno la Bwana……………….Tumshukuru Mungu.

SHANGILIO

Yn 10:27

Aleluya, aleluya
Kondoo wangu waisikia sauti yangu, asema Bwana: Nami nawajua nao wanifuata.
Aleluya

INJILI

Lk 17:11-19

Yesu alipokwenda njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu kumi wenye ukoma; wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Ee Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu! Alipowaona aliwaambia, Enendeni, mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi, huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu; akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru; naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu, akanena, Hawakutakaswa wote kumi? Wale kenda wa wapi? Je! Hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, Inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa.

Neno la Bwana………………Sifa kwako Ee KristoMF.gif MASOMO YA MISA, OCTOBER 12, 2019 JUMAMOSI JUMA LA 27 LA MWAKA

SOMO 1

Yoe. 4:12-21

Bwana asema hivi: Mataifa na wajihimize, wakapande juu katika bonde la Yehoshafati; maana huko ndiko nitakakoketi niwahukumu mataifa yote yaliyo pande zote. Haya! Utieni mundu, maana mavuno yameiva; njoni, kanyageni; kwa maana shinikizo limejaa, mapipa nayo yanafurika; kwani uovu wao ni mwingi sana.
Makutano makubwa, makutano makubwa, wamo katika bonde la kukata maneno! Kwa maana siku ya Bwana I karibu, katika bonde la kukata maneno.
Jua na mwezi vimetiwa giza, na nyota zimeacha kuangaza. Naye Bwana atanguruma toka Sayuni, atatoa sauti yake toka Yerusalemu; na mbingu nan chi zitatetemeka; lakini Bwana atakuwa kimbilio la watu wake, na ngome ya wana wa Israeli. Hivyo ndivyo mtakavyojua ya kuwa mimi ndimi Bwana, Mungu wenu, kikaaye Sayuni, mlima wangu mtakatifu; ndipo Yerusalemu utakapokuwa mtakatifu, wala wageni hawatapita tena ndani yake kamwe.
Tena itakuwa siku ile, ya kwamba milima itadondoza divai tamu, na vilima vitatiririka maziwa, na vijito vyote vya Yuda vitatoa maji tele; na chemchemi itatokea katika nyumba ya Bwana, na kulinywesha bonde la Shitimu. Misri itakuwa ukiwa, na Edomu itakuwa jangwa tupu, kwa sababu ya dhuluma waliowatenda wana wa Yuda; kwa sababu wamemwaga damu isiyo na hatia katika nchi yao. Bali Yuda atadumu milele, na Yerusalemu tangu kizazi hata kizazi. Nami nitaitakasa damu yao ambayo sijaitakasa; kwa maana Bwana ndiye akaaye Sayuni.

Neno la Bwana… Tumshukuru Mungu.

WIMBO WA KATIKATI

Zab. 97:1-2.5-6.11-12 (K)12

(K) Enyi wenye haki, mfurahieni Bwana.

Bwana ametamalaki, nchi na ishangilie,
Visiwa vingi na vifurahi.
Mawingu na giza vyamzunguka,
Haki na hukumu ndio msingi wa kiti chake. (K)

Milima iliyeyuka kama nta mbele za Bwana,
Mbele za Bwana wa dunia yote.
Mbingu zimetangaza haki yake,
Na watu wote wameuona utukufu wake. (K)

Nuru imemzukia mwenye haki,
Na furaha wanyofu wa moyo.
Enyi wenye haki, mfurahieni Bwana,
Na kulishukuru jina lake takatifu. (K)

SHANGILIO

Zab. 25:4,5

Aleluya, aleluya,
Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako.
Aleluya.

INJILI

Lk. 11:27-28

Ikawa, Yesu alipokuwa akisema, mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti yake, akamwambia Heri tumbo lililokuzaa, na matiti uliyonyonya. Lakini yeye alisema, Afadhali, heri walisikiao neno la Mungu na kulishika.

Neno la Bwana… Sifa kwako Ee Kristu.a.gif Maana ya Kumuamini Mungu

Kumuamini Mungu ni kuwa na uhakika na uwepo na uwezo wa Mungu. Ni kutambua na kukubali kwa uhakika kuwa Mungu yupo na anaweza kutenda. Unaweza kuwa na Imani lakini ukakosa kuamini yaani unaamini kwa Mungu lakini huamini kama atakutendea… soma zaidi

a.gif Baba wa Yesu Kristo ni nani?

Baba wa Yesu Kristo ni Mungu Mwenyewe.. soma zaidi

a.gif Tarehe ya Pasaka inavyopatikana

KWANINI TAREHE ZA PASAKA HUBADILIKA KILA MWAKA ??.. soma zaidiFwatilia Website hii kupokea Makala Kama hii ya MPYA: Masomo Ya Ibada Ya Misa Kanisani Leo, Kwa Jumapili na Siku za Juma

Endelea kusoma makala hizi za kufanana na hii ya; MPYA: Masomo Ya Ibada Ya Misa Kanisani Leo, Kwa Jumapili na Siku za Juma

a.gif Somo la Leo Sikukuu Mtakatifu Simoni na Yuda Mtume

Leo ni sikuku ya Simoni na Yuda mitume… soma zaidi

a.gif Masomo Ya Leo

Usikose masomo ya misa kwa kila siku hapa.. soma zaidi

a.gif Tafakari ya neno la Mungu Luka 16

Tafakari ya Leo;.. soma zaidi

[Sala Ya Sasa] 👉sala za kujikinga

[Wimbo Mzuri PA.gif] Ewe Mama wa Mwokozi

[Mtakatifu wa Sasa] 👉Mtakatifu Fransisko Xavier

[Jarida La Bure] 👉Biblia Takatifu: Agano Jipya

Mama-Bikira-Maria.jpg

a.gif Kwa nini Binti usivae Suruali, ubaya wa Suruali kwa wanawake

By : Ntogwisangu J. C
🔹Kumekuwa na mada nyingi na maswali mengi kuhusu mabinti kuvaa suruali (hasa waliookoka), michango mingi na mafundisho mengi yametolewa, nami naomba niongezee kitu kidogo.
🔹Zifuatazo ni sababu kwanin binti hautakiwi kuvaa suruali….. soma zaidi

a.gif Kwa nini Wakatoliki wanaungama dhambi kwa Padri?

KWANINI NYIE WAKATOLIKI MNAUNGAMA DHAMBI KWA PADRE AMBAYE NI MWANADAMU NA MDHAMBI BADALA YA KUUNGAMA MOJA KWA MOJA KWA MUNGU?.. soma zaidi

a.gif Biblia ni nini? Asili, Historia, waandishi na mipaka yake

Biblia ni mkusanyiko wa vitabu mbalimbali vinavyohusu kazi ya Mungu ya kuwakomboa mwanadamu kuanzia enzi za Mababu na manabii Wa Waisraeli, Enzi za Yesu na za Mitume wa Yesu… soma zaidi

a.gif Ni lini Yesu Kristo aliwapa Maaskofu na Mapadri Uwezo wa kugeuza mkate na divai kuwa Mwili na Damu yake?

Yesu Kristo aliwapa Maaskofu na Mapadri Uwezo wa kugeuza mkate na divai kuwa Mwili na Damu yake alipowafanya Mitume kuwa Mapadri katika karamu ya mwisho aliposema "FANYENI HIVI KWA UKUMBUSHO WANGU" (Lk 22:14-20).. soma zaidi

a.gif Katika Amri ya kwanza ya Kanisa tumeamriwa nini?

Tumeamriwa tusikilize Misa kila siku ya Mungu na Sikukuu zilizoamriwa… soma zaidi

a.gif Maswali na majibu kuhusu Liturujia

Kuhusu Liturujia soma Makala hizi zifuatazo;.. soma zaidi

a.gif Kujikweza Mbele ya Mungu

Rejea Luka 14:7-24 na Luka 18 :9-18.. soma zaidi

a.gif Bila ya Maaskofu, mapadri na mashemasi, Kanisa lingekuwaje?

Bila ya Maaskofu, mapadri na mashemasi, Kanisa lisingekuwepo kwa sababu uhai wake unategemea kabisa ekaristi iliyokabidhiwa kwao… soma zaidi

a.gif Zaburi ya maombi kwa Mungu wakati wa dhiki

Kutafakari.. soma zaidi

a.gif Mambo yanayorudisha kwaya Katoliki nyuma

MATATIZO YANAYORUDISHA UIMBAJI WA KWAYA KATOLIKI NYUMA.
1.Kuwaimbia binadamu.Yaani tupo kwa ajili ya kuimba ili tusifiwe na watu… soma zaidi

Fwatilia Website hii kwenye Email yako. Ingiza Email yako hapa kisha Bofya SUBSCRIBE na ufuate maelekezo

.

.

.

Website na, Melkisedeck Leon Shine | Tembelea website nyingine Hapa>>.