a.gif MASOMO YA MISA OCTOBER 17, 2019 ALHAMISI, JUMA LA 28 LA MWAKA

Category πŸ‘‰masomo-ya-misa, Tags πŸ‘‰ masomo_ya_misa,
MASOMO YA MISA OCTOBER 17, 2019 ALHAMISI, JUMA LA 28 LA MWAKA
Haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria; ina shuhudiwa na torati na manabii; ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya Imani katika yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti; kwa sababu wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu; wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu; ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya Imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake, kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa; apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminiye Yesu.
Ku wapi, basi, kujisifu? Kumefungiwa nje. Kwa sheria ya namna gani? Kwa sheria ya matendo? La! Bali kwa sheria ya Imani. Basi, twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa Imani pasipo matendo ya sheria. Au je! Mungu ni Mungu wa Wayahudi tu? Siye Mungu wa Mataifa pia? Naam, ni Mungu wa Mataifa pia; kama kwa kweli Mungu ni mmoja.. read more...


a.gif MASOMO YA MISA, OKTOBA 13, JUMAPILI, 2019 DOMINIKA YA 28 YA MWAKA C WA KANISA

Category πŸ‘‰masomo-ya-misa, Tags πŸ‘‰ masomo_ya_misa,
MASOMO YA MISA, OKTOBA 13, JUMAPILI, 2019 DOMINIKA YA 28 YA MWAKA C WA KANISA
Naamani alishuka, akajichovya mara saba katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu; nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja, akasimama mbele yake; akasema, Sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mwote, ila katika Israeli; basi nakuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, Kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee; lakini akakataa. Naamani akasema; Kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa baghala wawili; kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine, ila kwa Bwana.. read more...


a.gif MASOMO YA MISA, OCTOBER 12, 2019 JUMAMOSI JUMA LA 27 LA MWAKA

Category πŸ‘‰masomo-ya-misa, Tags πŸ‘‰ masomo_ya_misa,
MASOMO YA MISA, OCTOBER 12, 2019 JUMAMOSI JUMA LA 27 LA MWAKA
Bwana asema hivi: Mataifa na wajihimize, wakapande juu katika bonde la Yehoshafati; maana huko ndiko nitakakoketi niwahukumu mataifa yote yaliyo pande zote. Haya! Utieni mundu, maana mavuno yameiva; njoni, kanyageni; kwa maana shinikizo limejaa, mapipa nayo yanafurika; kwani uovu wao ni mwingi sana.
Makutano makubwa, makutano makubwa, wamo katika bonde la kukata maneno! Kwa maana siku ya Bwana I karibu, katika bonde la kukata maneno.
Jua na mwezi vimetiwa giza, na nyota zimeacha kuangaza. Naye Bwana atanguruma toka Sayuni, atatoa sauti yake toka Yerusalemu; na mbingu nan chi zitatetemeka; lakini Bwana atakuwa kimbilio la watu wake, na ngome ya wana wa Israeli. Hivyo ndivyo mtakavyojua ya kuwa mimi ndimi Bwana, Mungu wenu, kikaaye Sayuni, mlima wangu mtakatifu; ndipo Yerusalemu utakapokuwa mtakatifu, wala wageni hawatapita tena ndani yake kamwe.
Tena itakuwa siku ile, ya kwamba milima itadondoza divai tamu, na vilima vitatiririka maziwa, na vijito vyote vya Yuda vitatoa maji tele; na chemchemi itatokea katika nyumba ya Bwana, na kulinywesha bonde la Shitimu. Misri itakuwa ukiwa, na Edomu itakuwa jangwa tupu, kwa sababu ya dhuluma waliowatenda wana wa Yuda; kwa sababu wamemwaga damu isiyo na hatia katika nchi yao. Bali Yuda atadumu milele, na Yerusalemu tangu kizazi hata kizazi. Nami nitaitakasa damu yao ambayo sijaitakasa; kwa maana Bwana ndiye akaaye Sayuni.. read more...


a.gif MASOMO YA MISA, OCTOBER 11, 2019, IJUMAA, JUMA LA 27 LA MWAKA

Category πŸ‘‰masomo-ya-misa, Tags πŸ‘‰ masomo_ya_misa,
MASOMO YA MISA, OCTOBER 11, 2019, IJUMAA, JUMA LA 27 LA MWAKA
Jikazeni mkaomboleze, enyi makuhani; Pigeni yowe, enyi wahudumu wa madhabahu; Njoni mlale usiku kucha katika magunia, Enyi wahudumu wa Mungu wangu; Kwa kuwa sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimezuiwa katika nyumba ya Mungu wenu. Takaseni saumu, iteni kusanyiko la dini, Wazee na wakusanye wenyeji wote wa nchi; Waende nyumbani kwa Bwana, Mungu wenu, na kumlilia Bwana, Ole wake siku hii!
Kwa maana siku ya Bwana inakaribia, nayo itakuja kama uangamivu utokao kwake aliye Mwenyezi.
Pigeni tarumbeta katika Sayuni, pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu; wenyeji wote wa nchi na watetemeke; kwa maana siku ya Bwana inakuja. Kwa sababu inakaribia.
Siku ya giza na weusi, siku ya mawingu na giza kuu. Kama mapambazuko yakitandazwa juu ya milima, hao ni wakuu tena wenye nguvu, mfano wao haukuwako kamwe, wala hautakuwako baada ya hao, hata katika miaka ya vizazi vingi.. read more...


a.gif MASOMO YA MISA, OCTOBER 10, 2019 ALHAMISI, JUMA LA 27 LA MWAKA

Category πŸ‘‰masomo-ya-misa, Tags πŸ‘‰ masomo_ya_misa,
MASOMO YA MISA, OCTOBER 10, 2019 ALHAMISI, JUMA LA 27 LA MWAKA
Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, Tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Mmesema, Kumtumikia Mungu hakuna faida; na, Tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake, na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri; naam, watendao uovu ndio wajengwao; naam, wamjaribuo Mungu ndio waponywao. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao. Naye Bwana akasikiliza, akasikia; na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake, kwa ajili ya hao waliomcha Bwana, na kulitafakari jina lake. Nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo; naam, watakuwa hazina yangu hasa; nami nitawaachilia, kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye. Ndipo mtakaporudi, nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati yay eye amtumikiaye Mungu nay eye asiyemtumikia.
Kwa maana, angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru; na watu wote wenye kiburi, nao wote watendao uovu, watakuwa makapi; na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi; hata haitawaachia shina wala tawi. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake.. read more...


a.gif MASOMO YA MISA, OKTOBA 9, 2019 JUMATANO, JUMA LA 27 LA MWAKA

Category πŸ‘‰masomo-ya-misa, Tags πŸ‘‰ masomo_ya_misa,
MASOMO YA MISA, OKTOBA 9, 2019 JUMATANO, JUMA LA 27 LA MWAKA
Yona alikasirika sana. Akamwomba Bwana, akasema, Nakuomba, Ee Bwana; sivyo hivyo nilivyosema, hapo nilipokuwa katika nchi yangu? Hii ndiyo sababu nalifanya haraka kukimbilia Tarshishi; kwa maana nalijua ya kuwa wewe u Mungu mwenye neema, umejaa huruma, si mwepesi wa hasira, u mwingi wa rehema, nawe waghairi mabaya. Basi, sasa, Ee Bwana, nakuomba, uniondolee uhai wangu; maana ni afadhali nife mimi kuliko kuishi.
Naye Bwana akasema, Je! Unatenda vema kukasirika? Ndipo Yona akatoka mjini, akaketi upande wa mashariki wa mji, akajifanyia kibanda huko, akakaa chini yake uvulini, hata aone mji ule utakuwaje. Na Bwana Mungu aliweka tayari mtango, akaufanya ukue juu ya Yona, ili uwe kivuli juu ya kichwa chake, na kumponya katika hali yake mbaya. Basi Yona akafurahi sana kwa sababu ya ule mtango. Lakini siku ya pili kulipopambazuka, Mungu akaweka tayari buu, nalo likautafuna ule mtango, ukakauka.
Basi ikawa, jua lilipopanda juu, Mungu akaweka tayari upepo wa mashariki, wenye hari nyingi; jua likampiga Yona kichwani, hata akazimia, naye akajitakia kufa akajitakia kufa, akasema, Ni afadhali nife mimi kuliko kuishi. Mungu akamwmbaia Yona, Je! Unatenda vema kukasirika kwa ajili yam tango? Naye akasema, Ndiyo, natenda vema kukasirika hata kufa.
Bwana akamwmbia, Wewe umeuhurumia mtango, ambao hukuufanyia kazi, wala kuutesha; uliomea katika usiku mmoja, na kuangamia katika usiku mmoja; na mimi, je! Haikunipasa kuuhurumia Ninawi, mji ule mkubwa; ambao ndani yake wamo watu zaidi ya mia na ishirini elfu, wasioweza kupambanua katika mkono wao wa kulia na mkono wao wa kushoto; tenda wamo wanyama wa kufugwa wengi sana?. read more...


a.gif MASOMO YA MISA, OCTOBER 8, 2019 JUMANNE, JUMA LA 27 LA MWAKA

Category πŸ‘‰masomo-ya-misa, Tags πŸ‘‰ masomo_ya_misa,
MASOMO YA MISA, OCTOBER 8, 2019 JUMANNE, JUMA LA 27 LA MWAKA
Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili, kusema, Ondoka, uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukaihubiri habari nitakayokuamuru. Basi Yona akaondoka, akaenda Ninawi, kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku tatu. Yona akaanza kuuingia mji mwendo wa siku moja, akapaza sauti yake, akasema, Baada ya siku arobaini Ninawi utaangamizwa.
Basi watu wa Ninawi wakamsadiki, Mungu; wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia, na kuketi katika majivu. Naye akapiga mbiu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi, kwa amri ya mfalme na wakuu wake; kusema, Mwanadamu aisonje kitu, wala mnyama wala makundi ya ng’ombe, wala makundi ya kondoo; wasile, wala wasinywe maji; bali na wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa nguvu, naam, na wageuke, kila mtu akaache njia yake mbaya, na udhalimu ulio mikononi mwake. Ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kughairi, na kuiacha hasira yake kali, ili tusiangamizwe? Mungu akaona matendo yao, ya kuwa wameiacha njia yao mbaya.
Basi Mungu akalighairi neno lile baya, ambalo alisema atawatenda; asilitende.. read more...


a.gif MASOMO YA MISA OCTOBER 7, 2019 JUMATATU, JUMA LA 27 LA MWAKA

Category πŸ‘‰masomo-ya-misa, Tags πŸ‘‰ masomo_ya_misa,
MASOMO YA MISA OCTOBER 7, 2019 JUMATATU, JUMA LA 27 LA MWAKA
Neno la Bwana lilimjia Yona, mwana wa Amitai, kusema, Ondoka, uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake; kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana; akatelemka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi; basi, akatoa nauli, akapanda merikebuni, aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika.
Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba mungu wake; nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni, ili kuupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu; akajilaza, akapata usingizi. Basi nahodha akamwendea, akamwambia, Una nini Ewe ulalaye usingizi? Amka, ukamwombe Mungu wako; labda Mungu huyo atatukumbuka, tusipotee.
Wakasemezana kila mtu na mwenzake, Haya, na tupige kura, tupate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Basi wakapiga kura, nayo kura ikamwangukia Yona. Ndipo wakamwambia, Tafadhali utuambie, wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako; kazi yako ni kazi gani? Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe u mtu wa kabila gani? Akawaambia, Mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana, Mungu wa mbingu, aliyeviumba bahari nan chi kavu.
Ndipo watu wale wakaogopa mno, wakamwambia, Ni jambo gani hili ulilolitenda! Kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia, ajiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewajulisha. Basi wakamwambia, Tukutende nini, ili bahari itutulilie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Naye akawaambia, Nikamateni, mnitupe baharini; basi bahari itawatulilia; kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Lakini wale watu wakavuta makasia kwa nguvu, ili wapate kurudi pwani, wasiweze; kwa maana bahari ilizidi kuwachafukia sana.
Basi wakamlilia Bwana, wakasema, Twakuomba, Ee Bwana, twakuomba, tusiangamie kwa ajili kwa ajili ya uhai wa mtu huyu, wala usitupatilize kwa ajili ya damu isiyo na hatia; kwa maana wewe, Bwana, umefanya kama ulivyopenda. Basi wakamkamata Yona, wakamtupa baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka. Ndipo wale watu wakamwogopa Bwana mno, wakamtolea Bwana sadaka, na kuweka nadhiri.
Bwana akaweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona, naye Yona akawa ndani ya tumbo la samaki yule muda wa siku tatu, mchana na usiku. Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona pwani.. read more...


a.gif MASOMO YA MISA JUMAPILI, OKTOBA 6, 2019 DOMINIKA YA 27 YA MWAKA

Category πŸ‘‰masomo-ya-misa, Tags πŸ‘‰ masomo_ya_misa,
MASOMO YA MISA JUMAPILI, OKTOBA 6, 2019 DOMINIKA YA 27 YA MWAKA
Ee Bwana, nilie hata lini, wewe usitake kusikia? Nakulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. Mbona wanionyesha uovu, na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu u mbele yangu; kuna ugomvi, na mashindano yatokea. Bwana akanijibu, akasema, Iandike njozi ukaifanye iwe wazi asana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kuufikilia mwisho wake, wala haitasema uongo; ijapokawia; ingojee; kwa kuwa haina bidi kuja, haitakawia. Tazama, roho yake hujivunia, haina unyofu ndani yake; lakini mwenye haki ataishi kwa Imani yake.. read more...


a.gif MASOMO YA MISA JUMANNE, OCTOBA 1, 2019 JUMA LA 26 YA MWAKA

Category πŸ‘‰masomo-ya-misa, Tags πŸ‘‰ masomo_ya_misa,
MASOMO YA MISA JUMANNE, OCTOBA 1, 2019 JUMA LA 26 YA MWAKA
20Mwenyezi-Mungu wa majeshi asema hivi: β€œWatu wengi wa mataifa ya kigeni na wakazi wa miji mingi watamiminika mjini Yerusalemu. 21Wakazi wa mji mmoja watawaendea wakazi wa mji mwingine na kuwaambia, β€˜Twendeni pamoja kumwabudu Mwenyezi-Mungu wa majeshi na kumwomba baraka!’ 22Naam, mataifa yenye nguvu na watu wengi watakuja Yerusalemu kuniabudu mimi Mwenyezi-Mungu wa majeshi na kuniomba baraka. 23Wakati huo, nasema mimi Mwenyezi-Mungu wa majeshi, watu kumi kutoka mataifa ya kila lugha watamng'ang'ania Myahudi mmoja na kushika nguo yake na kumwambia, β€˜Tunataka kwenda pamoja nanyi, kwa sababu tumesikia kwamba Mungu yu pamoja nanyi.’”. read more...


a.gif MASOMO YA MISA JUMAPILI, SEPTEMBA 29, 2019 DOMINIKA YA 26 YA MWAKA

Category πŸ‘‰masomo-ya-misa, Tags πŸ‘‰ masomo_ya_misa,
MASOMO YA MISA JUMAPILI, SEPTEMBA 29, 2019 DOMINIKA YA 26 YA MWAKA
Ole wao wanaostarehe katika Sayuni, na hao wanaokaa salama katika mlima wa Samaria; ninyi mnaolala juu ya vitanda vya pembe, na kujinyosha juu ya masemadari yenu; ninyi mnaokula wanakondoo wa kundi, na ndama waliomo zizini; ninyi mnaoimba nyimbo za upuzi mnaokunywa divai katika mabakuli, na kujipaka marhamu iliyo nzuri; lakini hawahuzuniki kwa sababu ya mateso ya Yusufu. Basi kwa ajili ya hayo sasa watakwenda utumwani, na kelele za machezo za hao waliojinyosha zitakoma.. read more...


a.gif MASOMO YA MISA, SEPTEMBA 28, 2019 JUMAMOSI, JUMA LA 25 LA MWAKA

Category πŸ‘‰masomo-ya-misa, Tags πŸ‘‰ masomo_ya_misa,
MASOMO YA MISA, SEPTEMBA 28, 2019 JUMAMOSI, JUMA LA 25 LA MWAKA
Niliinua macho yangu, nikaona, na tazama, mtu mwenye kamba ya kupimia mkononi mwake. Ndipo nikasema, unakwenda wapi? Akaniambia, Ninakwenda kuupima Yerusalemu, nione upana wake ulivyo na urefu wake ulivyo. Na tazama, yule malaika aliyesema nami akasimama karibu, na malaika mwingine akatoka ili kuonana naye; naye akamwambia, Piga mbio, kamwambie kijana huyu, na kusema, Yerusalemu utakaliwa na watu, kama vijiji visivyo na kuta, kwa sababu ya wingi wa watu na mifugo iliyomo ndani yake. Kwa maana mimi, asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka pande zote, nami nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka pande zote, nami nitakaa, kati yako, asema Bwana. Na mataifa mengi watajiunga na Bwana katika siku ile, nao watakuwa watu wangu.. read more...


a.gif Bwana Afya wa Porini

Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰ kitendawili,
Bwana Afya wa Porini
JIBU:Fisi. read more...


a.gif Nilienda kwa mjomba akanichinjia Jogoo mwenye mguu mmoja

Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰ kitendawili,
Nilienda kwa mjomba akanichinjia Jogoo mwenye mguu mmoja
JIBU: Uyoga. read more...


a.gif Amekufa lakini anasaidia mgonjwa

Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰ kitendawili,
Amekufa lakini anasaidia mgonjwa
JIBU: mti wa kushikilia mgomba. read more...


a.gif Unanitizama nimekupiga?

Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰ kitendawili,
Unanitizama nimekupiga?
JIBU: Kujikwaa. read more...


a.gif Namkata lakini hakatiki

Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰ kitendawili,
Namkata lakini hakatiki
JIBU: Maji. read more...


a.gif Nikizidi nalaumiwa, nikipungua nadharauliwa

Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰ kitendawili,
Nikizidi nalaumiwa, nikipungua nadharauliwa
JIBU: Chumvi. read more...


a.gif Mwavuli wa nyikani haukingi mvua

Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰ kitendawili,
Mwavuli wa nyikani haukingi mvua
JIBU: uyoga. read more...


a.gif Anatembea Huku anapika

Category πŸ‘‰methali-na-vitendawili, Tags πŸ‘‰ kitendawili,
Anatembea Huku anapika
JIBU: muuza kahawa. read more...


page 1 of 625123...624625next »